Virusinducerad respiratorisk insufficiens

Bakgrund om sjukdomen

Patienter som infekterats med virus kan utveckla en rad olika symtom, men lungpåverkan är mycket vanligt. Vid vissa virussjukdomar, som Covid‑19, är det den främsta dödsorsaken. Patienten kan utveckla respiratorisk insufficiens när hen inte kan tillföra tillräckligt med syre till kroppen. Dessa patienter behöver ofta kompletterande syrgas för att bibehålla tillräckliga nivåer. När den respiratoriska insufficiensen fortsätter kan den orsaka svår lunginflammation. Den kan också utvecklas till akut svår andningsinsufficiens (ARDS), ett mycket allvarligt tillstånd där patienterna ofta behöver mekanisk ventilation för att andas tillräckligt.

Virusinfektioner eller sekundära bakterieinfektioner kan också leda till att immunsystemet blir alltför aktivt och producerar alltför stora mängder inflammationsframkallande molekyler (så kallad cytokinstorm, systemiskt inflammatoriskt svarssyndrom eller SIRS) som kan orsaka skador på livsviktiga organsystem som lungorna, njurarna och hjärtat.

covid-19-synact

Virusinfektioner kan orsaka betydande andningsproblem. För att förebygga de inflammationsrelaterade skador som virus-infektionen kan orsaka är det viktigt att lösa den överdrivna inflammationen utan att immunsystemets förmåga att bekämpa virusinfektionen hämmas. Behandlingsmålet skulle vara att stoppa den överdrivna inflammationen och förebygga svår sjukdom.

RESOVIR
Resomelagon (AP1189) har testats i djurmodeller med SIRS och visat sig selektivt minska inflammation och stimulera makrofager till att rensa upp den inflammerade vävnaden. För att på ett effektivt sätt undersöka potentialen hos resomelagon (AP1189) för Covid-infekterade patienter har Bolaget bildat samarbetet RESOVIR (Resolution Therapy for Viral Inflammation Research). RESOVIR är ett vetenskapligt och kliniskt samarbete mellan Mauro Teixeira, läkare och med.dr, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte i Brasilien, Mauro Perretti, med.dr, William Heavy Research Institute, Barts och London School of Medicine, Queen Mary University, London i Storbritannien och SynAct Pharma AB. Syftet med RESOVIR-samarbetet är att undersöka nyttan med resolution therapy för att lösa cytokinstormsorsakad inflammation kopplad till svårare virusinfektioner.

Klinisk utveckling av resomelagon (AP1189) vid respiratorisk insufficiens orsakad av covid-19

Inom ramen för RESOVIR-samarbetet utformade och genomförde vi en klinisk fas 2a-studie med 60 patienter i Brasilien. Sjukhusinlagda Covid-19-infekterade patienter, som behövde extra syre (upplevde andningsinsufficiens), inkluderades i studien. Dessa patienter behandlades på sjukhus och alla fick steroider (dexametason) i en genomsnittlig dos på 6 mg/dag. Efter en initial öppen säkerhetsinkörning av 6 patienter, doserades ytterligare 36 patienter i den blinda och placebokontrollerade delen av studien med 100 mg resomelagon (AP1189) och 18 patienter med placebo, oralt en gång dagligen i 2 veckor.

Resultat

Prövningen slutfördes andra kvartalet 2021. Patienterna som behandlades med 100 mg resomelagon (AP1189) oralt en gång dagligen i två veckor uppnådde respiratorisk återhämtning (dvs. behövde inte längre syrgasbehandling) i genomsnitt 3,5 dagar (35 %) snabbare än patienterna som behandlades med placebo (6,4 dagar respektive 9,9 dagar i genomsnitt). Samtliga patienter som behandlades med resomelagon (AP1189) (inklusive de första 6 patienterna i den öppna säkerhets delen) återhämtade sig i genomsnitt 4,0 dagar (40 %) snabbare än patienterna som behandlades med placebo (5,9 dagar respektive 9,9 dagar i genomsnitt).
Patienterna som lottats till att få resomelagon (AP1189) skrevs i genomsnitt ut från sjukhuset 3,3 dagar tidigare än patienterna som behandlades med placebo och på dag 4 hade 41% av resomelagon (AP1189)-patienterna skrivits ut från sjukhuset jämfört med 0% för placebo-gruppen.

Nästa steg för resomelagon (AP1189) vid virusinducerad respiratorisk insufficiens

SynAct har undersökt olika möjligheter för vidareutveckling av resomelagon (AP1189) för användning hos patienter som lider av Covid-19. Omikron och efterföljande Covid-19-varianter verkar inducera en lägre förekomst av allvarlig sjukdom, vilket resulterar i färre sjukhuspatienter och därför sker ingen vidare utveckling i just denna indikation.

Virusinducerad respiratorisk insufficiens är också associerad med vanliga årliga eller säsongsbetonade virusinfektioner såsom viral lunginflammation och/eller influensa. Därför har SynAct initierat prekliniska farmakologiska studier i virusmodeller i syfte att informera beslut om nästa steg för programmet inklusive utformningen av en eventuell nästa kliniska studie.