AP1189 utvecklingsprogam

Vårt ledande program: AP1189

SynActs läkemedelskandidat, AP1189, är en oral selektiv melanokortin-agonist som tas en gång dagligen. AP1189 stimulerar selektivt de melanokortin-receptorer som är direkt involverade i inflammationen och dess upplösning utan att stimulera binjurarna till att frisätta kortisol. Denna selektivitet gör det möjligt för AP1189 att använda sina antiinflammatoriska och inflammationslösande effekter utan steroider och utan de betydande problemen med säkerhet, tolerabilitet och biverkningar som kopplas till adrenokortikotropt hormon (ACTH) behandlingar. AP1189 är också en partisk agonist som inte stimulerar melanokortinvägar som är ansvariga för aktivitet som faller utanför det avsedda målet, som hyperpigmentering av huden.

Bolaget utvärderar AP1189 i tre kliniska fas 2-program avseende reumatoid artrit (RA), idiopatisk membranös glomerulonefrit (en form av nefrotiskt syndrom) och virus-inducerad respiratorisk insufficiens (VIRI), som bl a kan orsakas av Covid-19.

Under 2021 slutförde SynAct fas 2a-studier i tidig och svrår RA och med patienter som vårdades på sjukhus för Covid-19-inducerad respiratorisk insufficiens. Under samma år, utvecklade och påbörjade SynAct tester av en ny oral tablett-formulering av AP1189 på friska frivilliga och registrerade ytterligare patent som bör ge molekylen exklusivitet till efter 2040.

Under 2022 har SynAct initierat en fas 2b-studie på behandlingsnaiva RA-patienter och avser att starta ytterligare en fas 2b-studie inom RA, som kommer att under en ny amerikansk IND som håller på att etableras. SynAct har också reviderat studieprotokollet för iMN-studien med syfte att använda den nya tablett-formuleringen och förlänga studien från 1 månads till tre månaders behandling, vilket möjliggjorts av de toxikologiska studier som färdigställdes under 2021.

Fas 1 Utveckling

I den kliniska bedömningen i fas 1 med daglig administrering under två veckor fann man stöd för fortsatt utveckling av AP1189 som oralt administrerat läkemedel en gång dagligen. Den plasmakoncentration som behövs för att framkalla farmakologisk effekt uppnåddes inom 1,5 timmar efter administrering och den dagliga exponeringen ökades tills steady state uppnåddes efter 5–6 dagars behandling. Efter det sågs ingen ytterligare ackumulering av läkemedlet.

Viktigt är att inga behandlingsbegränsande biverkningar identifierades efter upprepad administrering, och de doser som används i de pågående fas 2a-studierna (50 och 100 mg) befanns vara säkra och tolererades väl. Läs mer i ACR 2021 abstract. Läs mer i ACR 2021 abstract.

ap1189-content-image