Hantering av personuppgifter

SynAct Pharma AB värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi vill därför informera dig om hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Introduktion

Personuppgifter är information som är relaterade till och kan identifiera en specifik individ. Exempel på olika typer av personuppgifter är; namn, adress, telefonnummer, fotografier, eller personnummer, men också hälsorelaterad information, religiös eller filosofisk åskådning, fackförbundstillhörighet, etc.

SynAct Pharma AB är ansvarig för att se till att din integritet och dina personuppgifter är skyddade när du kommunicerar med oss eller besöker vår hemsida. Vår integritetspolicy, som följer EU General Data Protection Regulation och Svensk dataskyddslag, beskriver hur detta går till.

De principer vi arbetar enligt är följande:

  • Att dina personuppgifter ska hanteras på ett lagligt, rättvist och transparent sätt
  • Att personuppgifterna enbart insamlas och hanteras för ett specifikt, definierat och lagenligt ändamål (syfte)
  • Att enbart personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för det specifika syftet insamlas och hanteras
  • Att personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade
  • Att personuppgifterna inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för det specifika syftet eller i enlighet med gällande lagstiftning
  • Att lämpliga skyddsåtgärder är på plats vid hantering av personuppgifterna

SynAct Pharma AB, med organisationsnummer 559058-4826, är i egenskap av personuppgiftsansvarig, ansvarig för att kunna påvisa att ovanstående principer efterlevs båda av SynAct Pharma AB, våra underleverantörer och partners, samt av de instanser som vi överför personuppgifter till.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Det här avsnittet beskriver hur vi inhämtar, hanterar, överför och lagrar dina personuppgifter.

När du prenumerar på våra pressmeddelanden

Om du väljer att prenumerera på våra pressmeddelandet, kommer du att bli ombedd att tillhandahålla viss information om din person, såsom ditt namn och din e-mailaddress. Informationen kommer enbart att användas till administrering av pressmeddelandena. Om du väljer att avsluta prenumerationen så kommer dina uppgifter att raderas omgående.

När du kontaktar oss via e-mail

När du kontaktar oss via e-mail så kan innehållet i ditt mail, inklusive e-mailaddress och namn, komma att behandlas på olika sätt beroende på vad ditt meddelande handlar om och vad det innehåller för övrig information.

Vi sparar inte personuppgifter tillhandhållna via e-mail längre än vad som är nödvändigt för syftet med e-mailet, om inte uppgifterna behöver sparas längre på grund av lagkrav.
Den information du skickar till oss kommer inte att vidarebefordras till 3:e part utan ditt uttryckliga samtycke, om så inte krävs enligt lag.

När du besöker vår hemsida

När du besöker vår hemsida så skapas små textfiler (cookies) med information på din digitala enhet. Dessa cookies insamlas och används för olika syften. Du kan läsa mer om vilken typ av cookies vi insamlar och varför på vår sida om cookie-information. På samma sida kan du också göra ändringar av vilken typ av cookies du ger oss tillåtelse att samla in.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

SynAct Pharma AB har implementerat tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten radering, ändring, åtkomst eller spridning, samt även mot otillåten hantering av informationen. Om du vill veta mer om hur vi skyddar din information vänligen kontakta oss via e-mail till IT.se@synactpharma.com

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du följande rättigheter:

  • Att få information om vilken typ av personuppgifter vi inhämtar om din person och om hur vi hanterar personuppgifterna
  • Att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade
  • Att begära att få uppgifter raderade eller att motsätta dig fortsatt hantering av dina personuppgifter. Om du skickar in en begäran om radering och eller att behandling av personuppgifterna ska upphöra så kommer vi att radera dina uppgifter omgående, förutsatt att det inte finns andra skyldigheter eller legala krav som kräver att uppgifterna sparas eller att behandling fortsätter.
  • Du har också rätt att framföra klagomål på vår hanteringen av dina personuppgifter, antingen direkt till oss, eller till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakta oss

För att kunna svara på dina frågor eller begäran om te x rättelse ber vi dig skicka in ditt namn samt annan relevant information för identifiering av din person, samt även berätta I vilket sammanhang din information har kommit oss tillhanda. Detta för att underlätta lokalisering av, och korrigering, tillhandahållande eller radering av dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss via e-mail till IT.se@synactpharma.com eller per brev till:

Privacy Manager
SynAct Pharma AB
c/o Medicon Village AB
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund
Sweden