Hantering av personuppgifter

SynAct Pharma AB värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi vill därför informera dig om hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Introduktion

Personuppgifter är information som är relaterade till och kan identifiera en specifik individ. Exempel på olika typer av personuppgifter är; namn, adress, telefonnummer, fotografier, eller personnummer, men också hälsorelaterad information, religiös eller filosofisk åskådning, fackförbundstillhörighet, etc.

SynAct Pharma AB är ansvarig för att se till att din integritet och dina personuppgifter är skyddade när du kommunicerar med oss eller besöker vår hemsida. Vår integritetspolicy, som följer EU General Data Protection Regulation och Svensk dataskyddslag, beskriver hur detta går till.

De principer vi arbetar enligt är följande:

 • Att dina personuppgifter ska hanteras på ett lagligt, rättvist och transparent sätt
 • Att personuppgifterna enbart insamlas och hanteras för ett specifikt, definierat och lagenligt ändamål (syfte)
 • Att enbart personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för det specifika syftet insamlas och hanteras
 • Att personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade
 • Att personuppgifterna inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för det specifika syftet eller i enlighet med gällande lagstiftning
 • Att lämpliga skyddsåtgärder är på plats vid hantering av personuppgifterna

SynAct Pharma AB, med organisationsnummer 559058-4826, är i egenskap av personuppgiftsansvarig, ansvarig för att kunna påvisa att ovanstående principer efterlevs båda av SynAct Pharma AB, våra underleverantörer och partners, samt av de instanser som vi överför personuppgifter till.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Det här avsnittet beskriver hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in om dig I samband med att du besöker vår hemsida eller kontaktar oss, hur vi använder och delar uppgifterna, hur länge de lagras samt hur vi skyddar uppgifterna.

När du besöker vår hemsida

När du besöker vår hemsida så skapas små textfiler (cookies) med information på din digitala enhet. Dessa cookies insamlas av oss och används för olika syften såsom att förbättra din upplevelse av hemsidan, statistik och marknadsföring. En del av dessa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera, men övriga cookies kan du själv välja om du vill tillåta eller inte.

Detaljerad information om vilka cookies vi samlar in, dess syfte, hur länge de sparas, och vilka leverantörer som vi använder oss av för att hantera dina cookies, kan du läsa mer om på vår sida om Cookies. Vissa av våra underleverantörer, såsom Google och Youtube kan komma att överföra information inhämtad via cookies till 3:e land, dvs utanför EU/EEA. Detaljerad information om detta och hur din information skyddas i samband med överföringen finner du om du klickar på länken för respektive underleverantör.

På sidan om cookies har du möjlighet att justera vilken typ av cookies du ger oss ditt samtycke att samla in.

Skulle du inaktivera cookies bör du vara medveten om att det kan påverka din upplevelse på hemsidan till följd av att Webbplatsens funktioner eventuellt då inte fungerar ändamålsenligt.

Insamling av cookies som krävs för att hemsidan ska fungera sker på den legala grunden intresseavvägning, övriga cookies insamlas enbart med ditt samtycke som du när som helst kan ta tillbaka genom att ändra inställningarna på Cookie-sidan.

När du prenumerar på våra pressmeddelanden eller finansiella rapporter

Om du väljer att prenumerera på våra pressmeddelandet, kommer du att bli ombedd att tillhandahålla viss information om din person för att vi ska kunna skicka ut pressmeddelandena till dig.

Den information som insamlas är följande:

 • E-mail address
 • IP-adress

Informationen kommer enbart att användas med syfte att administrera utskick av pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Legal grund för insamling av dina personuppgifter i samband prenumeration på pressmeddelanden eller finansiella rapporter är ditt samtycke som du när som helst kan ta tillbaka genom att säga upp prenumerationen.

När du kontaktar oss via e-mail

När du kontaktar oss via e-mail så insamlas olika personuppgifter beroende på syftet med och innehållet I ditt meddelande.

Om du kontaktar oss gällandes vår forskning, samarbeten eller andra direkt affärsrelaterade ärenden så insamlar vi följande personuppgifter (i den mån du tillhandahållit informationen):

 • Namn, titel och information om det företag eller den institution du företräder
 • Kontaktinformation såsom e-mail address, telefonnummer, och address
 • Övrig information som du tillhandahåller oss I ditt mail
 • IP-adress

Syftet med insamlingen av informationen är att kunna kontakta och kommunicera med dig angående det aktuella ämnet samt eventuellt etablera en affärsrelation. Den legala grunden för insamling av informationen är därmed intresseavvägning.

Om kontakten resulterar I en affärsrelation så kommer dina personuppgifter sparas under den period som relationen pågår samt ytterligare 25 år. Anledningen till den långa lagringstiden är att vi har lagkrav på spårbarhet i allt som rör vår forskning. Personuppgifter som tillhandahållits utan att en affärsrelation skapats sparas inte längre än vad som är nödvändigt för syftet med e-mailet, om inte uppgifterna behöver sparas längre på grund av lagkrav.

Med anledning av de lagkrav som finns kring hantering av information relaterad till medicinsk forskning och patent kan vi komma att överföra information du tillhandahållit till oss till myndigheter.

Om du kontaktar oss med önskan om anställning eller liknande så insamlar vi följande personuppgifter (i den mån du tillhandahållit informationen):

 • Namn och titel
 • Kontaktinformation såsom e-mail address, telefonnummer, address
 • Ålder eller personnummer
 • Foto
 • Information om utbildningar, tidigare anställningar och andra meriter
 • Övrig information som du tillhandahåller oss I ditt mail
 • IP-adress

Syftet med insamlingen av informationen är att kunna göra en bedömning av ansökan, samt kontakta och kommunicera med dig angående ansökan. Den legala grunden för insamlingen är ditt samtycke och du kan när som helst begära att vi raderar de inskickade uppgifterna.

I det fall att din ansökan leder till en anställning kommer dina personuppgifter (i mån de är relevanta) att överföras till din personalfil och övriga uppgifter raderas. I övriga fall sparas dina uppgifter i 2 års tid innan de raderas.

Om du kontaktar oss i andra ärenden så insamlar vi följande information (i den mån du tillhandahållit informationen):

 • Namn
 • E-mail address
 • IP-nummer
 • Övrig information som du tillhandahåller oss i ditt mail

Syftet med insamlingen av informationen är att kunna kontakta och kommunicera med dig angående ditt ärende och legal grund för insamlingen är ditt samtycke som du när som helst kan dra tillbaka. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för syftet med e-mailet, om det inte finns lagkrav på lagringstid.

Då delar av vår forskning och samarbeten sker med företag och individer utan för EEA/EU kan information du tillhandahållit oss komma att överföras till 3:e land. Detta kommer dock inte att ske utan ditt uttryckliga samtycke och att du först informerats om vart och hur uppgifterna överförs, såvida inte överföring krävs enligt lag eller på begäran av myndigheter.

När du deltar i någon av våra studier

Vi utför olika typer av studier i olika länder både inom och utanför EU/EEA. Information om personuppgiftshantering för respektive studie specialanpassas därmed för den aktuella studien i enlighet med krav från bl a de myndigheter som godkänt studierna och myndigheter i de länder där studierna genomförs.

När du deltar i en studie i egenskap av forskare, läkare, analytiker, labbpersonal m fl. så kommer hanteringen av dina personuppgifter regleras i de avtal vi upprättar med dig eller det företag du representerar.

När du deltar i i en studie i egenskap av försöksperson så kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med den information som framgår av det samtyckesformulär du får signera innan du ansluts till studien.

Är du deltagare i en studie och har frågor om hanteringen av dina personuppgifter så ska du enbart kontakta din kontaktperson i studien och inte kontakta oss direkt eftersom att en direktkontakt skulle kunna kompromittera både din integritet och studien.

Har du som extern frågor kring en specifik studie ber vi dig kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

SynAct Pharma AB har implementerat tekniska och administrativa åtgärder för att skydda de personuppgifter vi inhämtat om dig antingen via websidan eller i direktontakt, mot otillåten radering, ändring, åtkomst eller spridning, samt även mot otillåten hantering av informationen.
Vi hanterar all vår information som inte gjorts publik via hemsidan, i pressmeddelanden eller i artiklar som konfidentiell och kräver att alla anställda, samarbetspartners och underleverantörer undertecknar konfidentialitetsavtal.

Personuppgiftshantering i samband med kliniska studier är hårt reglerat av både GDPR och speciallagar kring patientdata och forskning och med krav på bland annat kryptering, pseudonymisering och anonymisering. Säkerheten i relation till studierna genomgår regelbundna externa audits.

Om du vill veta mer om hur vi skyddar din information vänligen kontakta oss via e-mail till [email protected]

Överföring över landsgränser

Den information som vi insamlar via vår hemsida eller när du kontaktar oss via e-mail kan komma att behandlas i alla de länder där vi har samarbetspartners eller genomför kliniska studier. Detta omfattar bland annat länder såsom USA, Moldovien och Storbritannien. All sådan överföring föregås av en analys av att överföring sker på ett säkert sätt och att behandlingen uppfyller GDPRs och annan speciallagstiftnings krav på säker behandling av personuppgifterna. För de länder som enligt Europeiska Dataskyddskommissionen inte uppfyller adekvat skyddsnivå har vi upprättat lämpliga skyddsmekanismer såsom exempelvis upprättande av avtal i enlighet med EUs standardavtalsklausuler för skydd av personuppgifter.

Av konfidentialitetsskäl är inte alltid information om i vilka länder våra studier genomförs i publik.

Om du vill ha mer information om skyddsmekanismer och vilka länder vi utför studier i så är du välkommen att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du följande rättigheter:

 • Att få information om vilken typ av personuppgifter vi inhämtar om din person och om hur vi hanterar personuppgifterna
 • Att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade
 • Att begära att få uppgifter raderade eller att motsätta dig fortsatt hantering av dina personuppgifter. Om du skickar in en begäran om radering och eller att behandling av personuppgifterna ska upphöra så kommer vi att radera dina uppgifter omgående, förutsatt att det inte finns andra skyldigheter eller legala krav som kräver att uppgifterna sparas eller att behandling fortsätter.

Du har också rätt att framföra klagomål på vår hanteringen av dina personuppgifter, antingen direkt till oss enligt kontaktuppgifterna nedan, eller till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan övervakande myndighet.

Uppdateringar

Den här policyn uppdateras då och då. Alla förändringar är gällandes från det att policyn publiceras på den här hemsidan.

Kontakta oss

För att kunna svara på dina frågor eller begäran om te x rättelse ber vi dig skicka in ditt namn samt annan relevant information för identifiering av din person, samt även berätta I vilket sammanhang din information har kommit oss tillhanda. Detta för att underlätta lokalisering av, och korrigering, tillhandahållande eller radering av dina personuppgifter.

Notera att om du deltar i någon av våra kliniska studier eller forskningsprojekt så ska du helst inte kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter utan i första hand kontakta din kontaktperson för studien eller projektet. Detta för att skydda både din integritet och konfidentialitet i studien eller projektet.

Du kan kontakta oss via e-mail till [email protected] eller per brev till:

Privacy Manager
SynAct Pharma AB
c/o Medicon Village AB
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund
Sweden