SynAct Pharma styrelse har inrättat ett revisionsutskott som på styrelsens vägnar ska säkerställa efterlevnaden av styrelsens övervakningsansvar avseende intern kontroll, potentiell internrevisionsfunktion, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering. Revisionsutskottet ska därvid särskilt bidra till en sund ekonomisk rapportering och upprätthållande av marknadens förtroende för SynAct Pharma.