Ersättningsutskottets uppgifter omfattar bland annat att bereda styrelsens beslut att föreslå riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska utarbeta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och överlämna det till bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman 

Ersättningsutskottet ska även övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning för ledande befattningshavare samt aktuella ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ledamöterna i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens handläggning av och beslut i ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av sådana ärenden. 

Årsstämman i SynAct Pharma AB beslutade i maj 2021 om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.