Nedan presenteras en översiktlig bild över SynAct Pharmas historik i korthet. SynAct Pharma ApS bildades 2012. SynAct Pharma AB, koncernens moderbolag, bildades under april 2016.

2024

 • Bolaget tillkännager ytterligare data från den kliniska fas 2b-studien EXPAND som stödjer fortsatt utveckling av resomelagon vid behandling av reumatoid artrit

2023

 • Bolaget förvärvar TXP Pharma AG och integrerar portföljen av peptidmelanokortinagonister i pipline. Den ledande substansen är TXP-11.
 • Resomelagon erhåller International Nonproprietary Name (INN) för AP1189 av WHO
 • Bolaget slutför rekryteringen av patienter till EXPAND och RESOLVE del A och publicerar top-line data från studierna.
 • Bolaget genomför en riktad nyemission om 60,5 MSEK i aktier och 59,9 MSEK i teckningsoptioner.

2022

 • Bolaget genomför en företrädesemission om cirka 150 MSEK.
 • Bolaget slutför kliniska farmakokinetiska test med AP1189 som tablett.
 • Bolagets aktie noteras i mid-Cap segmentet på Nasdaq Stockholms huvudlista.
 • Bolaget inleder den kliniska fas 2b-studien EXPAND med AP1189 på behandlingsnaiva RA-patienter med svår sjukdomsaktivitet. 
 • Företaget ansöker framgångsrikt om en IND hos FDA och initierar RESOLVE fas 2a/b-studien med AP1189 på patienter som har ett ofullständigt svar på metotrexat 
 • Bolaget genomför en riktad nyemission om 80 MSEK.

2021

 • Bolaget genomför en riktad nyemission om cirka 80 MSEK.
 • SynAct Pharma publicerar positiva data från fas 2-studien med AP1189 i covid-19.
 • En ny tablett-formulering för AP1189 utvecklas och kliniska tester påbörjas.
 • Bolaget meddelar en försening, bland annat orsakad av covid-19, och tar beslut om att re-designa sin kliniska fas 2a-studie med AP1189 i njursjukdomen NS.
 • Positiva data från fas2a-studien med AP1189 på patienter med svår, nyupptäckt RA (BEGIN) rapporteras.

2020

 • Bolaget undersöker AP1189 i patienter med covid-19 och NS.
 • Bolaget publicerar positiva interimsdata från fas 2-studien med AP1189 i RA.

2019

 • Bolaget påbörjar rekrytering och dosering av patienter i klinisk fas 2a- studie med läkemedelskandidaten AP1189 i patienter med aktiv artrit.
 • Bolaget genomför en företrädesemission om cirka 30 MSEK.

2018

 • Bolaget genomför en företrädesemission om cirka 22,4 MSEK för utvidgat utvecklingsprogram för AP1189.
 • Bolaget meddelar att den tablettformulering av AP1189 som använts i den initiala kliniska fas-1 studien visade sig ge upphov till alltför hög varians i plasmakoncentration, vilket leder till att vidare utveckling med denna tablettformulering avbryts och Bolaget fortsätter utvecklingen av AP1189 med en oral suspension.

2017

 • Bolaget meddelar en försening av den kliniska fas 1-studien med AP1189 på grund av en tidskrävande process hos de franska myndigheterna och väljer att flytta studien till en prövningsklinik i Belgien.
 • Bolaget startar den kliniska fas 1-studien med AP1189 i Belgien samt förbereder för en klinisk fas 2a-studie med AP1189.
 • Bolaget initierar prekliniska studier med AP1189 i ett antal sjukdomsmodeller som är representativa för sjukdomar i vilka ACTH-behandlingar (behandlingar med adrenokortikotropiskt hormon) för närvarande används (såsom artrit och NS).

2016

 • SynAct Pharma AB bildas genom apportemission.
 • Bolaget genomför företrädesemissioner om cirka 12,7 MSEK respektive cirka 32,3 MSEK och noteras på AktieTorget (Spotlight).
 • Bolaget slutreglerar åtaganden mot finansiering från investmentbanken CAPNOVA genom engångsbetalning om 3,3 MDKK.
 • Bolaget lämnar in ansökan om klinisk fas 1-studie på friska frivilliga försökspersoner för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av AP1189 till den franska läkemedelsmyndigheten.

2015

 • SynAct Pharma ApS avslutar prekliniska toxikologiska, säkerhetsfarmakologiska och metaboliska studier, vilka är förutsättningar för vidare utveckling i människa.
 • Substanspatent för AP1189 godkänns i Europa (patent i USA godkändes under 2011).

2012

 • SynAct Pharma ApS grundas av Thomas Jonassen och Søren Nielsen och startar sin verksamhet baserad på förvärvade immateriella rättigheter och tillgångar avseende AP1189 från Action Pharma A/S efter att Action Pharma A/S största tillgång AP214 såldes till Abbvie Inc.