Begreppet bolagsstyrning syftar vanligtvis på de regler och struktur som skapas för att kontrollera och förvalta ett aktiebolag på ett effektivt och kontrollerat sätt.

Bolagsstyrningen inom SynAct Pharma bygger i första hand på gällande regler i aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och de regler som gäller för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.