SynAct Pharma AB är ett publikt aktiebolag noterat på Spotlight Markets. Det styrs av lagar och förordningar inklusive aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och Spotlights regler för emittenter. 

Ledning, vägledning och intern kontroll är uppdelad mellan aktieägarna (via årsstämman), styrelsen, VD och koncernledningen. SynAct arbetar i enlighet med de interna instruktioner och riktlinjer som antagits av dess styrelse och ledningsgrupp.