Reumatoid artrit

Bakgrund om sjukdomen

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som vanligtvis drabbar mer än bara lederna. RA är en autoimmun sjukdom, dvs. en sjukdom som beror på oönskad aktivitet i immunsystemet, där immunsystemet av misstag angriper kroppens egna vävnader. RA påverkar ledernas inre beklädnad, vilket orsakar smärtsamma svullnader som så småningom kan resultera i benerosion och deformitet i lederna. RA kopplas ofta till symtom från andra organ som huden, ögonen, lungorna, hjärtat och blodkärlen. Nya typer av läkemedel har visserligen förbättrat behandlingsalternativen, men det finns fortfarande betydande behov som inte tillgodosetts. För de flesta patienter fortsätter RA att förvärras och skadan ackumuleras. Patienterna genomgår återkommande behandlingar och läkemedelsgrupper och måste hantera perioder av akut sjukdomsaktivitet som kallas skov. Dessa skov kan inträffa flera gånger per år och kan leda till att patienten får justera sin dos av det läkemedel hen för närvarande använder eller byta till en ny behandling, i ett försök att behålla kontrollen över sjukdomen.

Klinisk utveckling av resomelagon (AP1189) vid RA

I november 2021 tillkännagav SynAct resultat från fas 2a-studien av resomelagon (AP1189) på nydiagnostiserade och tidigare obehandlade RA-patienter med allvarlig sjukdomsaktivitet. Studien, kallad BEGIN, var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie på tidigare behandlingsnaiva RA-patienter där antingen 50 mg eller 100 mg resomelagon (AP1189) eller placebo administrerades utöver metotrexat (MTX). MTX är ett sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel (DMARD) som vanligtvis används som ett första behandlingsalternativ. MTX tenderar att fungera bra hos de flesta patienter, men det kan ta upp till 6-8 veckor för läkemedlet att få full effekt, och upp till 40 % av patienterna kommer inte att uppnå en fullständig respons på MTX-behandling och kommer att kräva dosökning eller tillägg av ytterligare läkemedel, som biologiska terapier som kan inducera en högre grad av immunsuppression.

Resomelagon (AP1189) givet en gång dagligen i fyra veckor visade sig vara säkert och tolererades väl i den applicerade patientpopulationen. 100 mg resomelagon (AP1189) visade en statistiskt signifikant genomsnittlig minskning av det kliniska sjukdomsaktivitetsindexet (CDAI), studiens primära effektmått, från baslinjen till fyra veckor som var mer än 65 % högre än effekten som sågs i den placebobehandlade kontrollgruppen (genomsnittlig minskning av CDAI: resomelagon (AP1189) 100 mg (n=33): 15,5 poäng jämfört med placebo (n=30): 9,3 %, p = 0,0394). 100 mg resomelagon (AP1189)-gruppen visade också en signifikant högre andel patienter som uppnådde ACR20 än placebobehandlade patienter (ACR20: resomelagon (AP1189) (n=33) 100 mg: 60,6%; Placebo (n=30): 33,3%, P=0,0437) inom 4 veckor.

Potentiell nytta av resomelagon (AP1189) vid RA
Den framväxande kliniska profilen hos resomelagon (AP1189) kan potentiellt stödja flera användningsområden vid behandling av RA:

Framväxande klinisk profil för resomelagon (AP1189)
Oral dosering oral fast formulering kommer användas i fortsatt utveckling
Snabb verkan från första behandling inom två veckor
God respons på behandling inom fyra veckor
Fördelaktig biverkansprofil.
Ingen immunhämning
inga biverkningar som förhindrar fortsatt behandling rapporterade
Verkansmekanism utan steroider potential att vara steroidsparande
Kompatibel med MTX inga kända teoretiska DMARD-läkemedelsinteraktioner

Fortsatt utveckling

Baserat på resultaten från BEGIN RA-studien har företaget initierat ytterligare två kliniska fas 2-studier i RA med resomelagon (AP1189) 2022.

EXPAND – En 12-veckors fas2b-studie av daglig resomelagon (AP1189) i MTX-naiva patienter med svår sjukdomsaktivitet
EXPAND-studien är utformad för att testa effekten av 12 veckors resomelagon (AP1189)-behandling på sjukdomsaktivitet mätt med ACR20-svarsfrekvensen såväl som andra RA-sjukdomsåtgärder och för att bekräfta molekylens säkerhetsprofil. Denna studie använder den nyutvecklade fasta tablettformuleringen av resomelagon (AP1189) och kommer att doseras i 12 veckor i motsats till 4 veckors dosering i BEGIN-studien. Bolaget genomför studien på kliniker i Europa i ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt med målet att rapportera nyckeldata under andra halvåret 2023. Efter erhållet godkänt kliniskt prövningstillstånd startades rekryteringen till studien i september 2022. Figuren nedan ger en översikt över utformningen av fas 2b-studien.

RESOLVE – 4/12-veckors fas 2a/b studie av daglig resomelagon (AP1189) hos patienter med ofullständigt svar på första linjens sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD-IR) som upplever måttlig till svår sjukdomsaktivitet

En stor andel av patienter som behandlas med DMARD uppnår aldrig den fulla önskade effekten, har en avtagande behandlingseffekt eller lider av biverkningar som kan förhindra fortsatt behandling. Dessa patienter som upplever en otillräcklig respons på DMARD-behandling kallas DMARD-IR (inadequate response).

Företaget tror att resomelagon (AP1189) kan vara mycket väl lämpad för DMARD-IR-patienter med tanke på den framväxande profilen av en effektiv, säker och väl tolererad oral behandling en gång dagligen. Patientpopulationen DMARD-IR har hög kommersiell attraktionskraft och SynAct anser att ytterligare klinisk utveckling av DMARD-IR är både relevant och nödvändig.

En US Investigational New Drug-ansökan skickades in i september 2022 och fick godkännande i november. RESOLVE-dosering startade i december 2023 och nyckeldata från del A förväntas under andra halvan av 2023.

synact-image-graph