Bolagsstyrningsrapporten för SynAct Pharma AB beskriver bland annat principerna för bolagsstyrning, bolagsstämman, valberedningen och dess arbete, styrelsens och styrelseutskottens sammansättning och verksamhet.