I enlighet med den av årsstämman 2021 antagna instruktionen för valberedningen ska SynAct Pharmas valberedning bestå av fyra ledamöter, som ska utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt när uppgifterna om de tre största aktieägarna i slutet av september är kända kontakta de tre största aktieägarna för att ta reda på om de önskar utse en representant till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse ombud, eller sådan företrädare avgår innan uppdraget slutförts och utan att aktieägaren som utsett ombudet utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande uppmuntra nästa ägare. i storlek (dvs. i första hand den fjärde största aktieägaren) att utse en representant. Förfarandet pågår tills valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot bör inte utses till ordförande i valberedningen.

Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. När väsentliga förändringar i ägandet sker efter det att valberedningen utsetts kan valberedningen, om den anser det nödvändigt, besluta att erbjuda en ny ägare en plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Ändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska bereda och föreslå följande till kommande årsstämma:

a) val av ordförande vid bolagsstämman,

b) val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen,

c) arvoden till styrelsen, fördelat på ordföranden och övriga ledamöter, samt eventuella arvoden för utskottsarbete,

d) val av revisor och arvode till revisorn, och

e) principer för tillsättande av valberedningen (om valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).