En viktig förutsättning för den långsiktiga framgången för SynAct Pharma AB, inklusive eventuella dotterbolag (”Företaget”) är förtroende från dess aktieägares, affärsrelationer och marknaden i allmänhet. För att upprätthålla detta förtroende måste företaget säkerställa att dess verksamhet bedrivs på ett etiskt sätt. Denna uppförandekod (”uppförandekoden”) som fastställts av företagets styrelse beskriver de allmänna etiska principerna i företagets verksamhet och det beteende företaget förväntar sig av sina anställda.

Koden innehåller viktiga principer inom de områden som beskrivs nedan och är obligatoriska för anställda, ledning och styrelse:

 • Efterlevnad av lagar
 • Arbetsplatsmiljö
 • Säkerhet och hälsa
 • Miljömässigt
 • Politisk verksamhet
 • Konfidentiell information
 • Insiderhandel
 • Anti-mutor och anti-korruption
 • Konkurrens och antitrust
 • Intressekonflikter
 • Affärspartners
 • Internationell handelskontroll
 • Finansiell rapportering och bokföring
 • Dataintegritet