Bokslutskommuniké 2021

”Tillsammans åstadkom vi enorma framsteg under 2021 och beredde väg för vad som kan bli ett transformativt 2022. Vi kommer göra vårt yttersta för att leverera fortsatt nytta till aktieägarna och framtida patient-värde.”, Jeppe Øvlesen, VD.

Fjärde kvartalet (oktober – december)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens förlust före skatt uppgick till -26 207 (-9 786) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,01 (-0,35) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20 257 (-11 137) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -77 (0) TSEK.

Tolv månader (januari – december)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens förlust före skatt uppgick till -76 809 (-31 304) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,68 (-1,23) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -64 997 (-33 239) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 74 323 (44 722) TSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 23 997 (14 548) TSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • 15 oktober 2021 – SynAct Pharma doserade den förste frivillige försökspersonen i företagets kliniska farmakokinetikstudie där nya tabletter testas.
 • 22 oktober 2021 – Final dosering av patienter i BEGIN studien meddelas och företaget bekräftar tidslinjen för rapportering av nyckelresultat till före utgången av november månad i år.
 • 5 november 2021 – Företaget tillkännager avslutning av tre månaders pre-kliniskt toxikologi-program i två arter, vilket möjliggör dosering av AP1189 i upp till tre månader i kliniska försök på människor.
 • 11 november 2021 – SynAct Pharma annonserar en optimering av designen av studien med AP1189 i nefrotiskt syndrom.
 • 19 november 2021 – SynAct Pharma tillkännager valberedning inför årsstämman 2022.
 • 23 november 2021 – SynAct Pharma rapporterar positiva farmakokinetiska data på AP1189-tabletter.
 • 30 november 2021 – SynAct Pharmas AP1189 når primär endpoint och påvisar fördelaktig säkerhetsprofil hos patienter med reumatoid artrit med aktiv ledsjukdom i fas 2a-studien BEGIN.
 • 1 december 2021 – SynAct Pharma stärker patentportföljen för AP1189 efter en Intention to Grant från europeiska patentverket.
 • 2 december 2021 – SynAct Pharma tillkännager ytterligare data från BEGIN-studien.
 • 7 december 2021 – SynAct Pharmas styrelse och ledning förlänger lock-up avtal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 7 januari 2022 – SynAct Pharma utser Patrik Renblad till CFO.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 kl. 07:00.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen 
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: tj@synactpharma.com