Pågående kliniska studier

SynAct-CS003

SynAct-CS003-studien är en explorativ, dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie av säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och effekt av repeterade doser av AP1189 hos patienter med idiopatisk membranös glomerulonefrit.

Studien är utformad för att testa säkerheten, tolerabiliteten och effekten för AP1189 jämfört med placebo, givet som tillägg till behandling med ACE hämmare eller angiotensin 2-receptorantagonister.

Studien planeras inkludera 23 patienter (minst 18 patienter) som behandlas med 100 mg AP1189 eller placebo i en randomisering i förhållandet 2:1.

Status: Rekrytering pågår.

Vidare information om studien: Clinicaltrials.gov

SynAct-CS007 (EXPAND)

En studie för att utvärdera säkerhets- och effekt vid behandling av patienter med reumatoid artrit som är naiva för DMARD-behandling (EXPAND).

Studien är en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera säkerheten och effekten av 12 veckors utökad daglig behandling med 100 mg AP1189 hos RA-patienter som ska påbörja upptitrering med metotrexat (MTX).

Status: Rekrytering pågår.

Vidare information om studien: Clinicaltrials.gov