SynAct Pharma undersöker möjligheten att pröva AP1189 som tilläggsterapi hos inlagda patienter med COVID-19

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelade idag att bolaget undersöker möjligheten att utveckla sin kliniska antiinflammatoriska läkemedelskandidat AP1189 som tilläggsterapi hos inlagda patienter med COVID-19-infektion, för att förebygga akut respiratoriskt stressyndrom (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS). ARDS är den vanligaste dödsorsaken bland patienter som insjuknat i COVID-19 (SARS-CoV-2).

SynAct har för avsikt att undersöka möjligheten att tillämpa AP1189 i klinik genom potentiell finansiering från bland annat statliga institutioner och kommersiella partners som är verksamma inom COVID-19-området. Detta är explorativt och villkorat av finansiering samt tillstånd att starta klinisk studie. Mot bakgrund av den akuta kris som pandemin orsakar patienter och samhälle, i kombination med bolagets kunskap om verkningsmekanismerna i AP1189, är det angeläget att undersöka om preparatet skulle kunna bidra gynnsamt i behandlingen av patienter med COVID-19.

En allvarlig följd av infektion med COVID-19 är att patienterna utvecklar svår lunginflammation. Okontrollerat kan lunginflammation leda till akut respiratoriskt stressyndrom (ARDS), ett mycket allvarligt tillstånd som ofta kräver respiratorbehandling. Dessutom är ARDS associerat med hög risk att utveckla systemiskt inflammationsbesvärssyndrom (Systemic Inflammation Distress Dyndrome, SIDS), ibland kallat ”cytokinstorm”, eftersom immunsystemet är överaktiverat och risken för dödlig utgång är hög.

För att hämma inflammationen i lungorna krävs anti-inflammatorisk behandling, vilket dock är komplicerat då denna behandling också kan verka immunsupprimerande och försvaga immunförsvaret, vilket försvårar för patienten att slå tillbaka infektionen.

”Det verkar avgörande att kontrollera den inflammatoriska responsen vid svår Covid-19-infektion, och det är därför som specifika IL-6-blockerare har rapporterats som potentiella behandlingsalternativ för att minska ARDS vid allvarlig COVID-19-inflammation. Det är därför som vi har beslutat att undersöka potentialen för utveckling av AP1189 som tilläggsterapi hos inlagda patienter med COVID-19-infektion”, säger SynActs CSO Dr Thomas Jonassen.

”Det är viktigt att poängtera att vi tror att den dubbla verkningsmekanismen hos AP1189, för närvarande i fas II-studier med patienter med aktiv reumatoid artrit (RA), kan vara fördelaktig till att både minska och motverka inflammation utan att verka immunosupprimerande och därmed möjliggöra för patientens immunförsvar att fungera och slå tillbaka infektionen, vilket är avgörande i svåra infektioner såsom COVID-19”, säger Dr Jonassen.

AP1189 behandlar inflammation genom s k resolutionsterapi, vilket tros kunna ha en gynnsam effekt hos patienter med ARDS. Resolutionsterapi är en ny metod för att hämma immunsystemet mer selektivt, vilket möjliggör bättre bibehållande av immunförsvarets funktion så att patienten har större möjligheter att klara infektionen genom sitt immunförsvar. I resolutionsterapin aktiveras också makrofagerna – “städarcellerna” i immunsystemet – som ”rengör” inflammerade vävnader och organ för att möjliggöra en snabbare läkning av infektionen.

Eftersom resolutionsterapi inte sätter ned immunförsvaret hos patienten möjliggörs användning även i svåra infektioner som COVID-19. AP1189 är testat i djurmodeller med SIDS med god effekt och reducerar selektivt både inflammationen via hämning av neutrofila celler och produktionen av viktiga pro-inflammatoriska mediatorer, som till exempel Il-6, TNF-α och IL-1β. AP1189 visar också en potent stimulering av makrofager som rengör den inflammerade vävnaden.

”En kritisk uppgift är att säkerställa tillräcklig andningsfunktion hos patienter med COVID-19-lunginflammation. Otillräcklig syresättning förknippas med en förvärrad inflammatorisk respons som obehandlad kan utvecklas till ARDS. Ett viktigt mål är därför att dämpa de inflammatoriska responserna utan att dämpa anti-viral immunitet. Resolutionsterapi kan vara en ny innovativ behandlingsmetod för dessa patienter, eftersom kombinationen av en modulerad antiinflammatorisk effekt som inte orsakar immunsuppression och förmågan att stimulera upplösning kan skydda mot utveckling av förödande förvärrade inflammatoriska responser”, säger Dr Mauro Perretti, professor i immunofarmakologi och Dean av Research vid Barts och London School of Medicine och medlem av SynActs vetenskapliga råd.

SynAct bedömer att kostnaden för en klinisk studie med AP1189 på COVID-19-patienter inte kommer överstiga 15-20 MSEK, finansieringen av de potentiella kliniska aktiviteterna kommer att ske separat och påverkar inte SynActs pågående aktiviteter för befintliga projekt. Bolaget förväntar att dagens likvida medel och förväntat 32,8 MSEK från inlösen av teckningsrätter T0 2 juli 2020 kommer att finansiera bolaget till viktiga milstolpar, inklusive fas II-studien med AP1189 i RA samt Proof-of-Concept med AP1189 i nefrotiskt syndrom.

SynAct Pharma avser att uppdatera aktieägare och marknaden löpande.Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl 08.00 CET.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]
                                                    E-post: tj@synactpharma.com