SynAct Pharma tillkännager valberedning inför bolagsstämman 2022

SynAct Pharma (”SynAct”) tillkännagav idag att valberedningen inför bolagsstämman 2022 den 20 maj 2022, har utsetts

I enlighet med instruktion och riktlinjer för valberedningen, antagna av bolagsstämma, som avhölls den 21 maj 2021, ska valberedningen bestå av fyra medlemmar, representerande de tre största ägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande.

Baserat på ovanstående, har valberedningen inför bolagsstämman 2022 bildats och består av följande personer:

  • Pernille Singer, utnämnd av Bioinvest ApS
  • Jens Bager, utnämnd av GL Capital AB
  • Steen Christensen, utnämnd av Next Stage Venture ApS
  • Torbjørn Bjerke, styrelseordförande

Medlemmarna har valt Jens Bager som sin ordförande. Valberedningen representerar ca 20% av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens uppdrag inför bolagsstämman 2022 är att föreslå en ordförande till stämman, medlemmar samt ordförande till styrelsen samt revisor. Valberedningen kommer också föreslå ersättning till styrelse och revisor. Slutligen kommer valberedningen föreslå principer för tillsättandet av en valberedning (om valberedningen anser att nuvarande principer och instruktion behöver uppdateras).

Aktieägare är välkomna att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningen till SynAct Pharma AB, att: Valberedning, c/o Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, eller via email till valberedning@synactpharma.com. För att säkerställa att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkomma i god tid före stämman, dock senast den 31 januari 2022.

Valberedningens förslag kommer att kommuniceras i kallelsen till nästa års bolagsstämma och på företagets hemsida.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 

Jeppe Øvlesen                                    

VD, SynAct Pharma AB                      

Telefon: +45 28 44 75 67                   

E-post: joo@synactpharma.com       

Thomas Jonassen

CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 40 15 66 69

E-post: tj@synactpharma.com