SynAct Pharma publicerar delårsrapport Q3 2023

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag delårsrapport för det tredje kvartalet och första nio månaderna 2023.

”Vi är fortsatt optimistiska när det gäller utsikterna för resomelagon inom RA och andra inflammatoriska sjukdomar där betydande patientgrupper är underbetjänta av befintliga läkemedel”, säger Torbjørn Bjerke, VD för SynAct.

Juli – september 2023

 • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 0 TSEK (0).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 31 692 (26 461) TSEK, en ökning med 20%.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 31 878 (23 919) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,00 (-0,84) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 653 (-41 335) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -153 (-230) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -14 804 (-41 565) TSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 28 876 (54 898) TSEK.

Januari – september 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 133 434 (75 182) TSEK, en ökning med 77%, drivet främst av de två kliniska studierna inom RA samt högre administrativa kostnader orsakade av förvärvet av TXP Pharma AG.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 125 267 (68 728) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
 • -3,96 (-2,52) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -79 782 (-95 249) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -577 (124 686) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -79 989 (29 438) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • 14 juli – SynAct meddelar att doseringen har slutförts i bolagets fas 2b-studie EXPAND som under 12 veckor utvärderar daglig dos av resomelagon (AP1189) för patienter med tidig reumatoid artrit (RA) med svår sjukdomsaktivitet.
 • 20 juli – SynAct meddelar att patientrekryteringen slutförts till del A av bolagets kliniska fas 2a/b-studie RESOLVE med resomelagon (AP1189) för patienter med otillräcklig respons på första linjens behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD-IR) och som upplever måttlig till svår sjukdomsaktivitet.
 • 17 augusti – SynAct meddelar att doseringen har slutförts i fas 2a
  av den kliniska fas 2a/b-studien RESOLVE med oralt resomelagon (AP1189) en gång dagligen för patienter med otillräcklig respons på första linjens sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD-IR). Totalt randomiserades 125 patienter till studien med över 20% rekryterade i USA. När nu doseringen är slutförd räknar SynAct med att publicera top-line-data från studien i oktober i år.
 • 4 september – SynAct meddelar top line-data från den 12 veckor långa kliniska studien EXPAND fas 2b med patienter med svår aktiv nydiagnostiserad reumatoid artrit.
 • 12 september – SynAct meddelar ytterligare data från den kliniska studien EXPAND fas 2b och identifierar en patientpopulation med behandlingsrespons för resomelagon.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 3 okt – SynAct tillkännager ytterligare data från den kliniska fas 2b-studien EXPAND som ytterligare stödjer effekt och aktivitet hos patienter med förhöjt CRP.
 • 11 okt – SynAct genomför en riktad emission av aktier och teckningsoptioner och tillförs härigenom en initial bruttolikvid om 60,5 MSEK.
 • 12 okt – SynAct offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Torbjørn Bjerke, MD 
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 727 44 41 58
E-post: [email protected]
Mail: [email protected]

Björn Westberg
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 703 33 91 23
E-post: [email protected]