SynAct Pharma publicerar delårsrapport Q3 2022

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag delårsrapport för det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2022.

”Det är spännande att se företagets pipeline fortsätta att utvecklas och att business caset kring AP1189 stärks.”, Jeppe Øvlesen, VD.

Juli – september 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK, vilket är i linje med förväntningarna givet den fas bolagets forskningsportfölj befinner sig i. Bolaget förväntas inte generera några intäkter förrän efter slutförandet av det kliniska fas 2-programmet för läkemedelskandidat AP1189 planerat till slutet av 2023.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 26 461 (20 885) TSEK, en ökning med 27%, drivet både av ökade investeringar i FoU och högre administrativa kostnader.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 23 919 (18 222) TSEK. Resultatet efter skatt förbättras av den effekt som uppstår som en följd av den danska skattekreditordingen vilken innebär en förtida skatteåterbäring relaterat till en del av nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader. Resultateffekten av denna skattelättnad var 2 650 (2 454) TSEK under kvartalet.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,84 (-0,70) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -41 335 (-18 250) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -230 (0) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -41 565 (-18 255) TSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 54 898 (44 402) TSEK.

Januari – september 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 75 182 (50 546) TSEK, en ökning med 49%, drivet både av ökade investeringar i FoU och högre administrativa kostnader för ansökan om notering på Nasdaq Stockholm samt kostnader relaterade till företrädesemissionen som beslutades i det första kvartalet 2022.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 68 728 (43 094) TSEK. Resultatet efter skatt förbättras av den effekt som uppstår på grund av det danska skatteavdraget, vilket innebär en förtida skatteåterbäring relaterad till en del av nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader. Effekten av denna skattelättnad var 7 783 (7 508) TSEK under niomånadersperioden.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,52 SEK (-1,67).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -95 249 (-44 740) TSEK.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 124 686 (74 400) tkr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 29 438 (29 652) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • 8 juli – SynAct Pharma publicerade prospektet för listbytet till Nasdaq.
 • 12 juli – Första dag för handel med SynAct Pharma-aktien på Nasdaq Stockholm.
 • 21 juli – SynAct tillkännagav en ny design av den pågående kliniska fas 2a-studien på iMN-patienter. Ansökan om ändring av studiens protokoll lämnades in till berörda myndigheter för godkännande.
 • 16 augusti – SynAct informerade att resomelagon föreslagits som icke-proprietärt namn (INN) för bolagets ledande substans, AP1189.
 • 25 augusti – Det kliniska prövningstillståndet (CTA) för fas 2b-studien EXPAND godkändes i Moldavien.
 • 14 september – Godkännande av reviderat protokoll för den kliniska fas 2a-studien i iMN erhölls.
 • 27 september – SynAct Pharma enrollerar första patient till fas 2b-studie av AP1189 i RA.
 • 30 september – SynAct Pharma lämnar in IND (kliniskt prövningstillstånd) för kliniska prövningar i fas 2a/b i USA. Parallellt med detta sker ansökningar om kliniskt prövningstillstånd i Europa.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 21 oktober – Valberedning för årsstämman 2023 i SynAct Pharma AB har utsetts och består av Niels Ankerstjerne Sloth, Jens Bager, Steen Christensen och Torbjørn Bjerke. Jens Bager utsågs till ordförande för valberedningen. Årsstämman kommer hållas den 25 maj 2023.
 • 1 november – SynAct erhåller godkännande av IND från amerikanska FDA för de kliniska fas 2a/b-studierna av AP1189 vid RA.