SynAct Pharma publicerar delårsrapport Q2 2023

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2023.

” Vi befinner oss verkligen vid en spännande brytpunkt för SynAct. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med den begåvade ledningsgrupp vi har på SynAct, och vi väntar alla ivrigt på de kommande kliniska studieresultaten som kommer att bygga vidare på de starka data som visats i BEGIN-studien. Jag vill uttrycka vår uppriktiga uppskattning till vår aktieägarbas för stödet till vår gemensamma vision om resomelagon och den lovande resolutionsterapin. Vår gemensamma beslutsamhet är fortsatt stark”, säger Torbjørn Bjerke, VD för SynAct.

April – juni 2023

 • I linje med den utvecklingsfas SynActs project befinner sig i uppgick nettoomsättningen till 0 (0) TSEK. Bolaget förväntas inte generera några intäkter förrän efter slutförandet av det kliniska fas 2-programmet för läkemedelskandidat resomelagon (AP1189), tidigast 2024.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 43 495 (26 417) TSEK, en ökning med 65%, drivet främst av de två kliniska studierna inom RA samt högre administrativa kostnader.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 43 511 (24 754) TSEK.
 • Resultatet efter skatt förbättras av den effekt som uppstår som en följd av den danska skattekreditordingen vilken innebär en förtida skatteåterbäring relaterat till en del av nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader. Resultateffekten av denna skattelättnad var 90 (2 871) TSEK under kvartalet.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,37 (-0,91) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -34 657 (-36 922) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -179 (125 158) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -34 704 (88 236) TSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 44 421 (96 465) TSEK.

Januari – juni 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 101 743 (48 722) TSEK, en ökning med 109%, drivet främst av de två kliniska studierna inom RA samt högre administrativa kostnader orsakade av förvärvet av TXP Pharma AG.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 93 389 (44 809) TSEK.
 • Resultatet efter skatt förbättras av den effekt som uppstår som en följd av den danska skattekreditordingen vilken innebär en förtida skatteåterbäring relaterat till en del av nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader. Resultateffekten av denna skattelättnad var 8 358 (5 133) TSEK under halvåret.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,96 (-1,68) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -65 129 (-53 913) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -425 (124 916) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -65 186 (71 003) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • 3 april – SynActs styrelse utser nuvarande styrelseordförande Torbjørn Bjerke till ny VD. Han efterträder Jeppe Øvlesen, som varit VD sedan 2015, i samband med bolagsstämman den 25 maj. Valberedningen föreslår att årsstämman väljer nuvarande styrelseledamoten Uli Hacksell till ny ordförande och att Thomas von Koch till ny styrelsemedlem.
 • 24 april – Rekryteringen till SynActs kliniska fas 2b-studie, EXPAND, med resomelagon (AP1189) i patienter med svår, nyligen diagnostiserad reumatoid artrit (RA) slutförs före utsatt tid. 127 patienter har randomiserats till studien. Bolaget räknar med att kunna rapportera nyckelresultat inom fem månader.
 • 15 maj – SynAct meddelar att Björn Westberg har utsetts till CFO och medlem av koncernledningen i SynAct. Björn har lång erfarenhet från life-science sektorn, från mindre läkemedelsbolag till kontraktstillverkning och ”Big Pharma”. Han tillträdde den 15 juni 2023.
 • 25 maj – SynActs årsstämma hölls i Malmö. Stämman fastställde räkenskaperna för 2022 och disposition av bolagets resultat. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Styrelseledamöterna Thomas Jonassen, Terje Kalland, Uli Hacksell, Marina Bozilenko och Kerstin Hasselgren omvaldes och Thomas von Koch valdes som ny ledamot. Uli Hacksell valdes till ny styrelseordförande. KPMG fick förnyat förtroende som revisor och ersättning till styrelse och revisor samt ersättningsrapporten för 2022 fastställdes. Dessutom beslutade stämman om ändringar i bolagsordning, bemyndigande för emission av aktier samt ett personaloptionsprogram. Jeppe Øvlesen avtackades och Torbjørn Bjerke tillträdde formellt som VD.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 14 juli – SynAct meddelar att doseringen har slutförts i bolagets fas 2b-studie EXPAND som under 12 veckor utvärderar daglig dos av resomelagon (AP1189) för patienter med tidig reumatoid artrit (RA) med svår sjukdomsaktivitet. SynAct räknar med att kunna publicera top-line data från studien i september.
 • 20 juli – SynAct meddelar att patientrekryteringen slutförts till del A av bolagets kliniska fas 2a/b-studie RESOLVE med resomelagon (AP1189) för patienter med otillräcklig respons på första linjens behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD-IR) och som upplever måttlig till svår sjukdomsaktivitet. Totalt 125 patienter randomiserades till studien. Med alla patienter rekryterade räknar SynAct med att redovisa top-line-data från studien i oktober i år.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2023 kl. 07:30.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:
Torbjørn Bjerke, MD 
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 727 44 41 58
E-post: [email protected]
Mail: [email protected]

Björn Westberg
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 703 33 91 23
E-post: [email protected]