SynAct Pharma publicerar delårsrapport Q1 2024

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag delårsrapport för det första kvartalet 2024.

”Det första kvartalet 2024 var otroligt hektiskt, men nu känner jag mig trygg med att bolaget har rätt team och plan på plats för att få SynAct tillbaka på rätt väg”, säger Jeppe Øvlesen, VD för SynAct.

Januari – mars 2024

 • Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 0 TSEK (0).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 25 706 (58 248) TSEK, en minskning med 56%.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 24 906 (49 878) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,70 (-1,59) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 189 (-30 472) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -154 (-246) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -11 343 (-30 482) TSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 51 553 (78 214) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • 30 jan – SynAct utökar Rheumatology Clinical Advisory Board med tre nya mycket erfarna rådgivare.
 • 1 feb – SynAct utser Kirsten Harting till Chief Medical Officer.
 • 7 feb – Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB. På begäran av >10% av aktieägarna har en extra bolagsstämma utlysts till den 20 mars 2024.
 • 22 feb – SynAct offentliggör ytterligare data från den kliniska fas 2b-studien EXPAND som stödjer fortsatt utveckling av resomelagon för behandling av reumatoid artrit.
 • 10 mar – SynAct meddelar utfall av den oberoende granskningen av den kliniska 4 veckors-studien RESOLVE fas 2a i reumatoid artrit.
 • 20 mar – Den extra bolagstämman beslutade i enlighet med förslaget att välja en ny styrelse för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Styrelsen utsåg Jeppe Øvlesen till VD för SynAct.
 • 22 mar – SynAct kommenterar ägarförändringar bland ledande befattningshavare.
 • 26 mar – SynAct Pharma AB offentliggör avsikt att genomföra riktade nyemissioner av aktier om totalt cirka 48 MSEK.
 • 27 mar – SynAct Pharma AB har framgångsrikt avslutat bookbuilding-förfarandet – riktade nyemissioner tillför bolaget totalt upp till 49,2 MSEK och kallar därför till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 30 apr – SynAct Pharma AB meddelar att antalet aktier och röster har ökat med 5 725 484 till följd av de riktade nyemissioner av aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 24 april 2024.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen 
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Björn Westberg
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 703 33 91 23
E-post: [email protected]