SynAct Pharma publicerar delårsrapport Q1 2022

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag delårsrapport Q1 2022.

”Under det första kvartalet har vi fattat viktiga beslut kring den fortsatta utvecklingen av AP1189 och inte minst säkrat finansiering för den nästa utvecklingsfasen. Vi har förberett oss för att inom kort kunna starta viktiga studier i RA, varit aktiva inom affärsutveckling samt förberett oss för notering av aktien på Nasdaq.”, Jeppe Øvlesen, VD.

Januari – mars 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK vilket är i linje med förväntningarna givet den fas bolagets forskningsportfölj befinner sig i.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 22 304 (14 058) TSEK en ökning med 58%, drivet både av ökade investeringar i R&D samt högre administrativa kostnader för ansökan om listning på Nasdaq samt den under kvartalet beslutade och initierade företrädesemissionen.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 20 005 (11 735) TSEK. Resultatet efter skatt förbättras av den effekt som uppstår som en följd av den danska skattekreditordingen vilken innebär en förtida skatteåterbäring relaterat till en del av uppkomna forsknings- och utvecklingskostnader.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,77 (-0,46) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16 991 (-10 377) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -242 (74 400) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -17 233 (64 020 ) TSEK
 • Likvida medel vid perdiodens slut uppgick till 6 806 (78 883) TSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • 7 januari – Patrik Renblad utses till Chief Financial Officer.
 • 9 mars – SynAct Pharma informerar att valberedningen föreslår att Kerstin Hasselgren väljs som ny styrelsemedlem på en extra bolagsstämma den 28 mars. Kerstin Hasselgren är för närvarande CFO för Xspray Pharma och har en bred erfarenhet från arbete i stora publika företag.
 • 28 mars – SynAct Pharma annonserar en fullt garanterad företrädesemission på 150m SEK före emissionskostnader. Kerstin Hasselgren väljs som ny ledamot i styrelsen på den extra bolagsstämman. På det efterföljande styrelsemötet väljs Kerstin Hasselgren till ordförande för revisionsutskottet. SynAct initierar den formella granskningsprocessen för notering på Nasdaq Main Market i Stockholm.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 1 april – SynAct Pharma publicerar prospektet till företrädesemissionen.
 • 25 april – SynAct Pharma publicerar utfallet av företrädesemissionen. Genom emissionen tillförs Bolaget 150 mSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 24 mSEK. Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 2 364 208 till 28 370 503 aktier och aktiekapitalet med 4 MAJ 295 526 SEK till 3 546 313 SEK.
 • 4 maj – SynAct Pharma rapporterar om framgångsrikt slutförda farmakokinetiska tester med AP1189-tablett. Data bekräftar att den nya tablettformuleringen är överlägsen den hittills använda AP1189-suspensionen. Vidare utveckling av AP1189 kommer att genomföras med den nya tabletten.
 • 12 maj – Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) och antal nya aktier I SynAct Pharma rapporteras.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 30 maj 2022.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen 
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Patrik Renblad
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 707 47 97 68
E-post: [email protected]