Synact Pharma meddelar utfall i optionslösen, tillförs totalt cirka 32,4 MSEKSynact Pharma meddelar utfall i optionslösen, tillförs totalt cirka 32,4 MSEK

Onsdagen den 22 juli 2020 avslutades nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”). Totalt utnyttjades 4 839 860 teckningsoptioner av serie TO 2, motsvarande en teckningsgrad om cirka 98,95 procent av TO 2. SynAct tillförs därmed totalt cirka 32,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har därmed säkerställt kapital för att finansiera flera viktiga milstolpar, som att påvisa Proof-of-Concept för fas II-studierna med AP1189 inom RA och NS.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar:

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som har visat intresse och förtroende för vår verksamhet. Vi har nu säkerställt finansiering av fas II-studierna med AP1189 inom RA och NS, vilket sätter oss i en trygg position för fortsatt utveckling.”

Optionsinlösen av TO 2

Totalt har 4 839 860 TO 2 utnyttjats, motsvarande en teckningsgrad om cirka 98,95 procent. Genom TO 2 tillförs SynAct cirka 32,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,7 MSEK. När aktierna från TO 2 är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 24 406 295 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 050 786,88 kronor.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SynAct i samband med optionslösen avseende TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. 

För ytterligare information om TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, [email protected]

 

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2020.

För mer information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]
                                                    E-post: tj@synactpharma.com