SynAct Pharma meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) meddelar idag att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) är måndagen den 20 juli 2020, samt att sista dag för nyttjande av TO 2 är onsdagen den 22 juli 2020. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SynAct till en kurs om 6,70 SEK per aktie. Teaser, informationsblad och anmälningssedel hålls tillgängliga på SynActs (www.synactpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare av teckningsoptioner tecknar nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner senast onsdagen den 22 juli 2020, alternativt säljer innehavda TO 2 senast måndagen den 20 juli 2020.

TO 2 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i SynAct till en kurs om 6,70 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 4 891 268 utestående TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 tillförs SynAct cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal nu utestående aktier i SynAct: 19 566 435.
  • Värdering (pre-money): Cirka 131,1 MSEK.

Vid fullt nyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i SynAct att öka med 4 891 268 till 24 457 703 och aktiekapitalet att öka med 611 408,50 SEK till 3 057 212,8750 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 20 procent baserat på antalet aktier i SynAct efter fullt nyttjande av samtliga TO 2. TO 2 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”SYNACT TO 2” och med ISIN SE0013409620.

Teaser, informationsblad och anmälningssedel hålls tillgängliga på SynActs (www.synactpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SynAct i samband med optionslösen avseende TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. 

För ytterligare information om TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, [email protected]

För mer information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]
                                                    E-post: tj@synactpharma.com