SynAct Pharma AB:s emission inför notering övertecknad

Den 8 juni 2016 avslutades teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) emission av units inför notering på AktieTorget. Emissionen tecknades till 66 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 203 procent. Genom emissionen tillförs SynAct cirka 2 400 nya aktieägare och 32,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 2 MSEK. Första dag för handel är beräknad att bli den 11 juli 2016.

Teckning och tilldelning

Emissionen tecknades till 66 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 203 procent. Genom emissionen nyemitteras 5 050 000 nya aktier och 2 020 000 teckningsoptioner av serie TO 1. SynAct tillförs därmed initialt 32,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 2 MSEK. Avräkningsnotor har skickats ut.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar

– Det är glädjande att intresset för SynAct är så stort. Med hjälp att kapitalet vi tillförs har vi resurser att genomföra en klinisk fas 1-studie samt planering och förberedelse inför kommande fas 2-studie med läkemedelskandidaten AP1189 med fokus på indikationen psoriasisartrit.

Notering på AktieTorget

Första dag för handel i SynActs aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är beräknad att bli den 11 juli 2016.

Antal aktier och aktiekapital

När SynActs emission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 12 260 021 stycken och aktiekapitalet till 1 532 502,6250 SEK. Härutöver finns 2 020 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 6,40 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med den 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct i samband med bolagets emission och notering.

För ytterligare information avseende emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: [email protected]

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Henrik Stage
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: [email protected]

SynAct Pharma AB, organisationsnummer 559058-4826, är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad.