SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2023.

”Vi har utmärkta möjligheter framför oss och fortsätter att fokusera på att leverera värde för patienterna, företaget och aktieägarna”, säger Torbjørn Bjerke, VD för SynAct.

Oktober – december 2023

 • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 0 TSEK (0).
 • Rörelsens kostnader uppgick till 91 062 (30 523) TSEK, en ökning med 198%.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 90 543 (30 477) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,58 (-1,06) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20 395 (-22 306) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 54 561 (76 025) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 34 166 (53 747) TSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 62 395 (108 245) TSEK.

Januari – december 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 224 496 (105 705) TSEK, en ökning med 112%, främst drivet av de två kliniska studierna i RA och högre administrativa kostnader till följd av förvärvet av TXP samt nedskrivning av goodwill.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 215 810 (99 205) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -6,64 (-3,60) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -100 177 (-117 555) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 53 984 (200 712) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -45 823 (83 184) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • 3 okt – SynAct tillkännager ytterligare data från den kliniska fas 2b-studien EXPAND som ytterligare stödjer effekt och aktivitet hos patienter med förhöjt CRP.
 • 11 okt – SynAct genomför en riktad emission av aktier och teckningsoptioner och tillförs härigenom en initial bruttolikvid om 60,5 MSEK.
 • 12 okt – SynAct offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm.
 • 31 okt – Ändring av antalet aktier och röster i SynAct Pharma. Per den 31 oktober 2023 uppgår det totala antalet aktier och röster i SynAct Pharma AB till 35 570 980.
 • 1 nov – SynAct meddelar uppdatering från den 4-veckor långa kliniska fas 2a-studien RESOLVE med patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) som har otillräcklig respons på metotrexat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 28 jan – SynAct Pharma AB har mottagit begäran om att kalla till extra bolagsstämma.
 • 30 jan – SynAct utökar Rheumatology Clinical Advisory Board med tre nya mycket erfarna rådgivare.
 • 1 feb – SynAct utser Kirsten Harting till Chief Medical Officer.
 • 7 feb – Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB. På begäran av >10% av aktieägarna har en extra bolagsstämma utlysts till den 20 mars 2024.
 • 22 feb – SynAct offentliggör ytterligare data från den kliniska fas 2b-studien EXPAND som stödjer fortsatt utveckling av resomelagon för behandling av reumatoid artrit.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:
Torbjørn Bjerke, MD 
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 727 44 41 58
E-post: [email protected]
Mail: [email protected]

Björn Westberg
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 703 33 91 23
E-post: [email protected]