SynAct Pharma AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida  (www.synactpharma.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

2020-01-01 – 2020-03-31 (första kvartalet)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6 004 (-4 746) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,27) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 54,6% (57,3%).

Väsentliga händelser under perioden

 • SynAct meddelar den 7 februari 2020 uppdaterade utvecklingsplaner. Interimsdata från den pågående fas IIa-studien med AP1189 i patienter med reumatoid artrit (RA) kommer meddelas i Q2 2020 istället för Q1 2020.
 • SynAct meddelar den 26 februari 2020 att bolaget lanserar ny hemsida på engelska.
 • SynAct meddelar den 31 mars 2020 att bolaget undersöker möjligheten att pröva AP1189 som tilläggsterapi hos inlagda patienter med COVID-19.
 • SynAct meddelar den 31 mars 2020 att bolaget skickar in en ansökan om klinisk prövning för AP1189 i nefrotiskt syndrom.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SynAct meddelar den 3 april 2020 att bolaget ansöker om patent för AP1189 inom COVID-19.
 • SynAct publicerar den 7 april 2020 kallelse till årsstämma.
 • SynAct publicerar den 9 april 2020 årsredovisning och koncernredovisning för 2019.
 • Uppdatering av fas 2-studie med AP1189 inom Rheumatoid Arthritis

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]                                                     E-post: tj@synactpharma.com