SynAct Pharma AB har mottagit begäran om att kalla till extra bolagsstämma

Styrelsen för SynAct Pharma AB (”SynAct”) har mottagit en begäran om att kalla till extra bolagsstämma för val av ny styrelse.

SynAct har den 26 januari 2024 från aktieägare som tillsammans innehar mer än tio procent av aktierna i SynAct mottagit en begäran om att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om val av ny styrelse.

I begäran anges att följande personer föreslås som nya styrelseledamöter:

– Anders Kronborg
– Sten Scheibye
– Sten Sørensen
– Jeppe Øvlesen

Därutöver anges att Uli Hacksell som för närvarande är styrelseordförande föreslås kvarstå som styrelseledamot om han så önskar.

Begäran har framställts av följande större aktieägare:

  • TJ Biotech Invest ApS
  • Goodwind Holding GmbH
  • Thomas Ringberg

samt några aktieägare där ingen enskild aktieägare har mer än 0.38%. Huvudägare i TJ Biotech Invest ApS är Thomas Jonassen, CSO och styrelseledamot i SynAct. Majoritetsägare i Goodwind Holding GmbH är Thomas Jonassen och Jeppe Øvlesen, tidigare VD i SynAct.

Eftersom begäran har framställts av aktieägare som tillsammans äger mer tio procent är det formella kravet uppfyllt för begäran om en kallelse till extra bolagsstämma. Styrelsen kommer därför att inom två veckor från den 26 januari 2024 utfärda en kallelse till en extra bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Uli Hacksell
Ordförande SynAct Pharma AB
Email: [email protected]