Sista dag för handel i BTU i SynAct

I november 2019 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct”) en företrädesemission av units i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 795 268 aktier och 2 795 268 teckningsoptioner av serie TO 2. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 14 januari 2020 och stoppdag kommer att vara den 16 januari 2020.

Totalt har 2 795 268 aktier och 2 795 268 teckningsoptioner av serie TO 2 registrerats på Bolagsverket. Dessa beräknas distribueras till VP-konto/depå den 20 januari 2020. Efter registreringen uppgår antalet aktier i SynAct till 19 566 435 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 445 804,375 SEK.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SynAct i samband med kapitaliseringen. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

För mer information om kapitaliseringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: [email protected]

www.sedermera.se

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]                                                     E-post: tj@synactpharma.com