Pressmeddelande, 13 november 2020 SynAct Pharma publicerar delårsrapport Q3 2020

2020-07-01 – 2020-09-30 (tredje kvartalet)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -9 078 ( -3 638) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,21) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 75,6 % (-33,1 %).
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 22 828 080 st. (14 675 167).

2020-01-01 – 2020-09-30 (nio månader)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -21 002 (-15 822) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,85 (-0,92) SEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 15 juli meddelade SynAct framsteg i den andra dosnivån (100 mg) i del 1 av den kliniska fas II-studien med AP1189 hos patienter med reumatoid artrit och hög sjukdomsaktivitet på kliniker i Danmark och Sverige.
 • Den 27 juli meddelade SynAct att bolaget tillförs cirka 32,4 MSEK i optionslösen av TO 2.
 • Den 28 augusti meddelade SynAct att bolaget initierar det vetenskapliga och kliniska samarbetet RESOVIR för att utforska AP1189 i virala infektioner. Det första steget i samarbetet kommer att vara att genomföra en undersökande klinisk studie på COVID-19-infekterade patienter som syftar till att undersöka upprepad dosering av bolagets kliniska läkemedelskandidat AP1189.
 • Den 3 september meddelade bolaget att rekryteringen till del 1 i den kliniska fas II-studien med AP1189 i reumatoid artrit är klar.
 • Den 23 september meddelade SynAct att bolaget initierar fas II-studie med AP1189 för behandling av ARDS i COVID-19-patienter på kliniska avdelningar i Brasilien i ett samarbete mellan SynAct, Queen Mary University, London, Storbritannien, och Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasilien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 12 oktober meddelade SynAct att bolaget framgångsrikt har slutfört den andra kohorten (100 mg dosnivå) i del 1 av klinisk fas II-studie med AP1189 mot reumatoid artrit.
 • Den 20 oktober meddelade SynAct att aktieägare som tillsammans representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att Uli Hacksell ska väljas till ny styrelseledamot i bolaget.
 • Den 20 oktober kallade SynAct till extra bolagsstämma den 6 november 2020.
 • Den 6 november meddelade SynAct Pharma att Uli Hacksell valdes till ny ordinarie styrelseledamot
 • Den 9 november tillkännager SynAct Pharma positiva interimsdata från fas 2-studien med AP1189 i reumatoid artrit

”En viktig målsättning uppnåddes under kvartalet i och med avslutandet av den andra kohorten (100 mg dosnivå) i del 1 av den kliniska fas II-studien med AP1189 hos patienter med reumatoid artrit vid kliniker i Danmark och Sverige. Vi är mycket glada för att den oberoende säkerhetskommittén baserat på dessa resultat konkluderar att effektdatan indikerade en effekt av AP1189 på reumatoid artrit som var större än placebo (kan också vara dosberoende), och antalet patienter som gick från svår till måttlig CDAI var högre i båda behandlingsgrupperna än i placebogruppen. Det lilla antalet patienter utesluter dock statistisk utvärdering av signifikanta skillnader.”

” säger SynAct Pharmas VD Jeppe Øvlesen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                                                                    Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                                                                                    CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                                                                                  Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]                                                                                                     E-post: [email protected]