Offentliggörande av SynAct Pharma AB:s prospekt med anledning av emission inför planerad notering på AktieTorget

SynAct Pharma AB (”SynAct”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units inför planerad notering på AktieTorget.

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets ( www.synactpharma.se ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) och Sedermera Fondkommissions ( www.sedermera.se ) respektive hemsidor.

Förutsättningar för notering

SynAct är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning att styrelsen kompletteras med en oberoende styrelseledamot (inval är planerat att ske vid extra bolagsstämma den 30 maj 2016), att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås samt att lägstanivån om 20 MSEK uppnås i emissionen.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är SynActs finansiella rådgivare i samband med listningsemissionen.

För ytterligare information avseende emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: [email protected]

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Henrik Stage
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: [email protected]

SynAct Pharma AB, organisationsnummer 559058-4826, är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad.