Majoritetsägare i SynAct Pharma förlänger lock-up

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att alla personer i styrelse och ledning i bolaget har ingått avtal om en förlängning av lock-up om tolv månader. Totalt motsvarar lock-up-avtalen minimum 25 procent av andelen röster och kapital i SynAct.

Personer i SynActs styrelse och ledning har ingått avtal om lock-up. Lock-up-avtalen innebär att respektive part förbundit sig att under en period om tolv månader, räknat från och med den 2020-05-19, behålla åtminstone 90 procent av sitt aktieinnehav i bolaget. Totalt motsvarar lock-up-avtalen minimum 25 procent av andelen röster och kapital i bolaget. Följande parter har ingått lock-up-avtal:

Jeppe Øvlesen, VD

Torbjörn Bjerke, styrelseordförande

Thomas Jonassen, styrelseledamot och CSO

Henrik Stage, CFO

Terje Kalland, styrelseledamot

John Haurum, styrelseledamot

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mai 2020. 

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Henrik Stage

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: [email protected]                                                     E-post: hs@synactpharma.com