Korrigering: Bokslutskommuniké 2019 SynAct Pharma AB

Korrigering avser felaktigt resultat i sammanfattning av bokslutskommunike.

 

SynAct Pharma AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och www.spotlightstockmarket.com). Se bifogad bokslutskommuniké i pressmeddelandet.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

2019-10-01 – 2019-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -10 131 (-7 517) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till – 0,62 (-0,42) SEK.
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 14 994 124 st.

2019-01-01 – 2019-12-31 (tolv månader)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -27 104 (-28 244) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,62 (-1,71) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 56,7% (73,5%).
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 14 755 562 st.

Väsentliga händelser under perioden

 • SynAct meddelar den 12 februari att bolagets positiva preliminära data i den avslutade fas I-studien identifierar de doser som ska användas i kliniska fas II-studier med läkemedelskandidaten AP1189.
 • SynAct meddelar den 13 februari förändringar i SynActs styrelse.
 • SynAct publicerar den 19 februari kallelse till extra bolagsstämma om val av nya styrelseledamöter.
 • SynAct meddelar den 25 februari att John Haurum och Terje Kalland föreslås som nya styrelseledamöter i SynAct Pharma AB.
 • SynAct meddelar den 29 mars att bolaget lämnat in ansökan om start av kliniska fas IIa-studie i patienter med aktiv artrit.
 • SynAct publicerar den 9 april kallelse till årsstämma.
 • SynAct meddelar den 2 maj att Bolaget har säkerställt brygglånefinansiering om cirka 10 MSEK från Formue Nord A/S och ytterligare två parter.
 • SynAct håller den 10 maj årsstämma i bolaget. Fullständig kommuniké från årsstämman med fattade beslut finns på Bolagets hemsida (http://www.synactpharma.com)
 • SynAct meddelar den 10 juni att den danska läkemedelsmyndigheten och den vetenskapliga etikkommittén har utfärdat tillstånd att genomföra den planenliga fas IIa-studien med läkemedelskandidaten AP1189.
 • SynAct meddelar den 30 augusti att rekrytering och dosering av patienter i bolagets kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i patienter med aktiv artrit har påbörjats.
 • SynAct meddelar den 21 oktober att bolaget planerar att genomföra en riktad emission och fullt garanterad företrädesemission i syfte att öka det kommersiella värdet för AP1189. I samband med detta skickar bolaget även ut en kallelse till extra bolagsstämma.
 • Den 18 oktober publiceras en aktieanalys gjord av Redeye. Analysen finns tillgänglig på SynActs hemsida.
 • Den 8 november genomförs extra bolagsstämma i SynAct. Stämman godkänner styrelsens beslut angående riktad samt företrädesemission. Kommunikén från den extra bolagsstämman finns i sin helhet på bolagets hemsida. 
 • SynAct erhåller den 11 november godkännande från den svenska etiska kommittén för start av den kliniska fas IIa-studien med AP1189. 
 • SynAct offentliggör den 15 november prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units.
 • Teckningstiden i SynActs företrädesemission av units inleds den 18 november 2019.
 • SynAct meddelar den 5 december att bolagets företrädesemission övertecknats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SynAct meddelar att 9 januari är sista dag for handel i BTU for SynAct .
 • SynAct meddelar den 7 februari att bolaget uppdaterar sina utvecklingsplaner.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

 

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]
                                                    E-post: tj@synactpharma.com