Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB

Idag, den 24 april 2024, hölls en extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma" eller "Bolaget") i Stockholm. Stämman beslutade att godkänna de tre riktade nyemissioner av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 27 mars 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Godkännande av riktad nyemission till vissa investerare

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 26 mars 2024 om en riktad nyemission av högst 5 399 999 aktier till vissa investerare, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 674 999,875 kronor. För varje tecknad aktie ska erläggas 8,60 kronor vilket har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. De nya aktierna har tecknats av bland annat den befintliga ägaren Thomas Ringberg samt av Sanos Group NBCD A/S, som bedöms tillföra ett nytt strategiskt viktigt ägande i SynAct Pharma. Antalet aktier som kan tilldelas en enskild tecknare får inte motsvara ett sådant antal som medför att det totala antalet röster i Bolaget som sådan tecknare direkt eller indirekt förfogar över efter tilldelning motsvarar eller överskrider 10 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Beslut om riktad nyemission till styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från en aktieägare, om en riktad nyemission av högst 236 742 aktier till styrelseledamöter enligt nedan fördelning, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 29 592,75 kronor. För varje tecknad aktie ska erläggas 8,60 kronor, vilket har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom kontant betalning eller genom teckning på teckningslista inom åtta dagar från dagen för emissionsbeslutet. Styrelseledamöterna har åtagit sig att teckna aktierna.

Anders Kronborg 34 883
Sten Scheibye 132 093
Sten Sörensen, genom sitt bolag Bridge Consulting AB 11 627
Jeppe Øvlesen, genom sitt bolag Quantass ApS 58 139

Godkännande av riktad nyemission till vissa ledningspersoner

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 26 mars 2024 om en riktad nyemission av högst 88 743 aktier till vissa personer i Bolagets ledning enligt nedan fördelning, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 11 092,875 kronor. För varje tecknad aktie ska erläggas 8,60 kronor, vilket har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. De nya aktierna har tecknats av ledningspersonerna i Bolaget enligt nedan.

Thomas Jonassen (CSO), genom sitt bolag TJBiotech Holding ApS 58 139
Thomas Boesen (COO), genom sitt bolag Boesen Biotech ApS 18 604
Björn Westberg (CFO), genom sitt bolag BTB Consult AB 12 000

För fullständiga villkor för de riktade emissionerna enligt ovan hänvisas till Bolagets webbplats https://synactpharma.com/.

Stockholm den 24 april 2024
SynAct Pharma AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: + 45 2844 7567
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 kl. [♦] CEST.

Om SynAct Pharma AB
SynAct Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på lösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationsdämpande aktivitet i auto-immuna och inflammatoriska sjukdomar för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. För mer information: www.synactpharma.com.