Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 mars 2022 i SynAct Pharma AB

Idag, den 28 mars 2022, hölls extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Stämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val och arvodering av ny styrelseledamot

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Kerstin Hasselgren som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 21 maj 2021.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 33 000 kronor till Kerstin Hasselgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvararande ett årligt arvode om 200 000 kronor). Därutöver ska ett separat arvode om 17 000 kronor utgå till Kerstin Hasselgren i egenskap av ordförande för revisionsutskottet för tiden intill slutet av nästa årsstämma (motsvarande ett årligt arvode om 100 000 kronor).

Lund den 28 mars 2022

SynAct Pharma AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 kl. 14:00. 

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 

Jeppe Øvlesen                                    
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]       

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]