Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 24 maj 2016, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden avslutas den 8 juni 2016. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 32,3 MSEK före emissionskostnader samt ytterligare högst cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader vid fullt nyttjande av teckningsoptioner. SynAct har erhållit teckningsförbindelser om cirka 16,4 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av den initiala emissionsvolymen.

SynAct – Behandling av inflammatoriska sjukdomar

SynAct bedriver forskning och utveckling inom behandling av inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynActs läkemedelskandidat AP1189 påskyndar läkningen av inflammations-tillståndet genom att stärka kroppens egna celler att bättre bekämpa den uppblossade inflammationen. SynAct har för avsikt att under 2016 inleda en klinisk fas 1-studie avseende psoriasisartrit, vars resultat är beräknat att redovisas under 2017. Under 2017 avser bolaget även att förbereda och inleda en klinisk fas 2-studie, vilken är beräknad att avslutas under 2018, varefter SynAct avser att genomföra en kommersiell affär med läkemedelskandidaten AP1189.

Affärsmodell

SynActs affärsmodell är att driva projekt in i klinisk utveckling i syfte att säkra proof-of-concept, det vill säga stöd för klinisk relevans. Baserat på kliniska data avser bolaget att identifiera en strategisk partner som kan förvärva projektet för vidareutveckling.

Motiv för emission

SynAct genomför nu en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, inför planerad notering på AktieTorget i juli 2016. Motivet för emissionen är att möjliggöra att driva projektet med läkemedelskandidaten AP1189 genom en klinisk fas 1-studie och en klinisk fas 2-studie. Emissionslikviden som erhålls genom emissionens initiala skede, cirka 32,3 MSEK, är främst planerad att finansiera genomförande av klinisk fas 1-studie samt planering och förberedelse inför kommande fas 2-studie. Den likvid som erhålls genom vidhängande teckningsoptioner är främst avsedd att finansiera genomförande av en klinisk fas 2-studie samt kompletterande forskning avseende andra indikationer än den primära indikationen för AP1189. Den totala emissionslikviden (initial emissionsvolym samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner) är avsedd att finansiera SynAct fram till och med Q1 2019.

Teckningsförbindelser

SynAct har erhållit teckningsförbindelser om cirka 16,4 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 maj – 8 juni 2016.
Teckningskurs: 32,00 SEK per unit, motsvarande 6,40 SEK per aktie. Varje unit består av fem aktier och två teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 150 units (4 800 SEK).
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 050 000 aktier och högst 2 020 000 teckningsoptioner, motsvarande 32 320 000 SEK respektive 12 928 000 SEK. Lägsta gräns för emissionens genomförande är 20 MSEK.
Värdering: Cirka 46,1 MSEK (pre-money).
Marknadsplats: Styrelsen i SynAct har ansökt om att notera SynActs aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Första dag för handel på AktieTorget är beräknad att bli den 11 juli 2016.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 16,4 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av emissionsvolymen.
Villkor för TO 1: Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 6,40 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017.

Förutsättningar för notering

SynAct är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning att styrelsen kompletteras med en oberoende styrelseledamot (inval är planerat att ske vid extra bolagsstämma den 30 maj 2016), att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås samt att lägstanivån om 20 MSEK uppnås i emissionen.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer SynAct att delta vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00 eller e-post [email protected].

– 24 maj 2016 kl. 09.15. Aktiespararna Aktiedag, Casino Cosmopol, Slottsgatan 33, Malmö.
Anmälan sker via www.aktiespararna.se (http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenMalmo/)

– 30 maj 2016 kl. 11.45 – 13.00. Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.
Anmälan sker till [email protected]

– 30 maj 2016 kl. 18.00 – 20.30. Flädie Mat & Vingård, Flädie Mejeriväg 19, Bjärred.
Anmälan sker till [email protected]

– 1 juni 2016. Sedermeradagen Göteborg, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg.
Anmälan sker till [email protected] eller via www.sedermeradagen.se

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.synactpharma.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är SynActs finansiella rådgivare i samband med listningsemissionen.

För ytterligare information avseende emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: [email protected]

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Henrik Stage
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: [email protected]

SynAct Pharma AB, organisationsnummer 559058-4826, är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad.