Delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

”Det tredje kvartalet var ytterligare en produktiv period för SynAct, både ur ett forskning- och utvecklingsperspektiv (FoU) men också när det gäller att förbereda bolaget för det intensiva arbetet som väntar och se till att SynAct är redo att dra nytta av framtida möjligheter.”, Jeppe Øvlesen, VD.

Juli – september

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens förlust före skatt uppgick till -20 676 (-9 195) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,70 (-0,87) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18 250 (-8 882) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 0 (30 806) TSEK.

Januari – september

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens förlust före skatt uppgick till -50 601 (-21 519) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,67 (-0,87) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -44 740 (-22 101) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 74 400 (44 722) TSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 44 402 (26 151) TSEK.

Siffor inom parentes avser jämförande siffror från samma period föregående år. Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058–4826. Med ”Bolaget” eller SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • SynAct höll den 7 juli en extrainsatt telefonkonferens och tillkännagav ytterligare data från den avslutade studien med AP1189 på COVID-19-infekterade patienter i Brasilien.
 • Anders Dyhr Toft, MD, PhD, utsågs den 7 juli till Chief Medical Officer med start från den 1 augusti.
 • Den 6 augusti meddelades att Bolaget förstärker organisationen och utsåg Patrik Renblad till Vice President Finance och Lise Agersted till Director of Operational R&D.
 • Den 20 augusti informerade SynAct att bolaget bjudits in till att presentera ett abstrakt med titeln ”AP1189: A Novel Oral Biased Melanocortin Agonist with Anti-inflammatory and Pro-resolving Effect for the Treatment of Rheumatoid Arthritis” vid konferensen ACR Convergence 2021 den 9 november.
 • Den 25 augusti tillkännagavs att bolagets patentportfölj stärkts ytterligare. Ett europeiskt patent för behandling av njursjukdomar har beviljats för SynAct Pharmas ledande läkemedelskandidat AP1189.
 • Den 27 augusti gav bolaget en statusuppdatering på rekryteringen till BEGIN studien, en fas 2a studie där AP1189 studeras i RA-patienter. SynAct har rekryterat 98 försökspersoner utav planerade 105 och förväntas avsluta rekryteringen i mitten av september 2021. Nyckelresultat från studien förväntas presenteras så fort som resultaten sammanställts och validerats vilket planeras till tidigt i det fjärde kvartalet 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 15 oktober 2021 – SynAct Pharma doserade den förste frivillige försökspersonen i företagets kliniska farmakokinetikstudie där nya tabletter testas.
 • 22 oktober 2021 – Final dosering av patienter i BEGIN studien meddelas och företaget bekräftar tidslinjen för rapportering av nyckelresultat till före utgången av november månad i år.
 • 5 november 2021 – Företaget tillkännager avslutning av tre månaders pre-kliniskt toxikologi-program i två arter, vilket möjliggör dosering av AP1189 i upp till tre månader i kliniska försök på människor.
 • 11 november 2021 – SynAct Pharma annonserar en optimering av designen av studien med AP1189 i nefrotiskt syndrom.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 07:00.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]