Delårsrapport 3, 2016

Det rörelsedrivande dotterbolaget SynAct Pharma ApS startade sin verksamhet 2012. SynAct Pharma AB bildades den 12 april 2016. Således uppstod koncernförhållande 2016-04-12. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernen och moderbolaget uppvisas. Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058-4826. Med ”Bolaget” eller SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Sammanfattning av delårsrapport

2016-07-01 – 2016-09-30

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 087 TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK.
 • Soliditeten uppgick till 97,5 %.

2016-04-12 – 2016-09-30

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -7 672 TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,63 SEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det för det tredje kvartalet: 12 260 021 aktier. Antal aktier per den 30 september 2016 uppgick till 12 260 021 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

 • SynAct aktier och teckningsoptioner noterades på Aktietorget den 11 juli.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SynAct slutreglerade åtaganden mot finansiären Seed Fund CapNova genom en engångs-betalning om 3,3 MDKK.

Väsentliga händelser under första halvåret

 • I maj/juni 2016 genomfördes en emission, vilken tecknades till cirka 203 %. Genom emissionen tillfördes Bolaget cirka 32,3 MSEK före emissionskostnader.

VD Jeppe Øvlesen har ordet

Baserat på en unik plattformsteknologi utvecklar SynAct en ny klass läkemedelskandidater, som riktar sig mot akuta försämringar i inflammatoriska sjukdomar. Vårt fokus är utveckling av läkemedels-kandidaten AP1189 för behandling av psoriasisartrit.

SynAct har nu varit noterat på AktieTorget i knappt fyra månader och vårt arbete fortlöper enligt plan. Bolaget har under perioden arbetat vidare med förberedelserna inför den planerade kliniska fas 1-studien. Fokus har legat på formuleringsutveckling och produktion av AP1189 för användning i fas
1-studien. Vidare har arbetet med att färdigställa den dokumentation som krävs för att kunna starta den kliniska studien fortlöpt väl och avsikten är fortsatt att lämna in ansökan till den regulatoriska myndigheten före årsskiftet. Med 60 dagars handläggningstid hos myndigheterna är vi redo att starta dosering i början av 2017. Resultat från fas 1-studien beräknas kunna redovisas under 2017. Förutsatt positiva data är planen att initiera en fas 2-studie i psoriasispatienter redan under samma år. Avsikten är att efter avslutad fas 2-studie, planerat till 2018, finna en strategisk partner som förvärvar projektet för vidare utveckling och marknadsföring.

Seed Fund CapNova och den danska staten har deltagit i den hittillsvarande finansieringen av läkemedelsprojektet AP1189. I gengäld har SynAct åtagit sig att betala upp till 17 MDKK i form av milstolpsbetalningar och royalties på eventuell framtida nettoförsäljning. I oktober beslutade SynAct som planerat att utnyttja en möjlighet att undgå dessa förpliktelser om framtida ersättning, genom att betala CapNova ett engångsbelopp om 3,3 MDKK, vilket styrelsen bedömer vara fördelaktigt för bolagets aktieägare.

Vi ser med tillförsikt på framtiden och arbetar vidare mot vår målsättning att under 2017 både ha slutfört den kliniska fas 1-studien och inlett den kliniska fas 2-studien med AP1189.

Jeppe Øvlesen

VD – SynAct Pharma AB

Psoriasis

Psoriasis är en vanlig hudsjukdom över hela världen – cirka två till tre procent av befolkningen i västvärlden lider av sjukdomen. Omkring 30 procent av patienterna drabbas av psoriasisartrit, en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta och stelhet. I sin allvarligaste form leder psoriasisartrit till handikappande symtom. Trots betydande framsteg inom läkemedelsutvecklingen under de senaste decennierna och introduktionen av nya behandlingsmetoder, är det en stor andel av patienterna som inte svarar på nuvarande behandlingar eller får betydande biverkningar.

SynAct Pharma AB

SynAct är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad.

SynAct har genomfört prekliniska toxikologiska- och säkerhetsfarmakologiska studier och planerar att före årsskiftet lämna in en ansökan till regulatoriska myndigheter om att starta en klinisk fas 1-studie.

Affärsmodell

SynActs affärsmodell är att driva projekt in i klinisk utveckling i syfte att säkra proof-of-concept, det vill säga stöd för klinisk relevans. Baserat på kliniska data avser Bolaget att identifiera en strategisk partner som kan förvärva projektet för vidare utveckling.

Utvecklingsplan – målsättningar och milstolpar

2016

 • Producera läkemedel för användning i klinisk fas 1-studie.
 • Förbereda och starta klinisk fas 1-studie med AP1189.
 • Initiera forskning avseende andra indikationer för AP1189.

2017

 • Summering och slutrapportering av klinisk fas 1-studie med AP1189.
 • Förbereda och starta klinisk fas 2-studie med AP1189 i psoriasisartrit.
 • Initiera pre-klinisk studie av SynActs andra indikation.
 • Utökad planering avseende kommersiell affär med AP1189.

2018

 • Summering och slutrapportering av klinisk fas 2-studie med AP1189.
 • Genomföra kommersiell affär med AP1189.
 • Potentiellt initiera klinisk studie av AP1189 i andra indikation(er).

Koncernförhållande och aktieinnehav

SynAct Pharma AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget SynAct Pharma ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå SynAct Pharma AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget SynAct Pharma ApS. Utöver ovanstående har SynAct inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som SynActs verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat prospekt, offentliggjort i maj 2016.

Aktien

Aktien i SynAct noterades på AktieTorget den 11 juli 2016. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier i SynAct till 12 260 021 stycken.

Teckningsoptioner

I samband med Bolagets emission inför notering på AktieTorget under 2016 nyemitterades (utöver 5 050 000 aktier) 2 020 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Första handelsdag för tecknings-optionerna på AktieTorget var den 11 juli 2016. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 6,40 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017. Teckningsoptionens ISIN-kod är SE0008320972. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs SynAct cirka 12,4 MSEK efter att emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK finansierats.

Ägarförteckning

Nedan presenteras en ägarförteckning över aktieinnehavare med ägarandel som överstiger fem procent i SynAct Pharma AB per den 30 september 2016.

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital
TJ Biotech Holding AB (1) 2 182 845 17,80%
Quantass ApS (2) 1 338 524 10,92%
GLCapital AB (3) 714 524 5,83%
Övriga 8 024 128 65,45%
Totalt 12 260 021 100,00%
(1) Ägs till 100 procent av styrelseledamot och CSO Thomas Jonassen.
(2) Ägs till 50 procent av VD Jeppe Øvlesen.
(3) Ägs till 100 procent av styrelseordförande Torbjørn Bjerke.

 

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd BFNAR 2012:1 ”K3”. För ytterligare information se Bolagets prospekt offentliggjort i juli 2016.

Granskning av Bolagets revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

SynAct upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

 • Bokslutskommuniké för 2016 9 februari 2017
 • Årsstämma 11 maj 2017

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 4 november 2016

SynAct Pharma AB

Styrelsen

För ytterligare information

Jeppe Øvlesen

VD, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016.