SynAct Pharma publishes Q2 2020 interim report (in Swedish)

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed uppdaterad halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.synactpharma.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Uppdatering avser information kring bolagets kliniska fas II-studie med läkemedelskandidat AP1189 i nefrotiskt syndrom på sid 4.

2020-04-01 – 2020-06-30 (andra kvartalet)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 879 ( -7 257) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,43) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 36,3 % (-4,3%).
  • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 19 443 556 st. (14 675 167).

2020-01-01 – 2020-06-30 (första halvåret)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -11 884 (-12 420) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,73) SEK.

Väsentliga händelser under perioden

SynAct meddelar den 3 april 2020 att bolaget ansöker om patent för AP1189 inom COVID-19.

SynAct publicerar den 7 april 2020 kallelse till årsstämma.

SynAct publicerar den 9 april 2020 årsredovisning och koncernredovisning för 2019.

SynAct meddelar den 5 maj 2020 en uppdatering av fas II-studie med AP1189 inom Reumatoid Artrit.

SynAct meddelar den 19 maj 2020 att alla personer i styrelsen och ledningen i bolaget förlänger lock-up om tolv ytterligare månader.

SynAct meddelar den 25 maj 2020 att bolaget lämnat in en internationell patentansökan enligt patentkoordinationsfördraget (PCT), för att täcka kombinationsbehandling med bolagets läkemedelskandidat AP1189 och Methotrexate (MTX) för behandling av reumatoid artrit (RA) och andra sjukdomar inom artrit.

SynAct meddelar den 2 juni 2020 att den tidigare fas II-ansökan godkänns av danska myndigheten.

SynAct meddelar den 29 juni 2020 att bolaget initierat klinisk fas II-studie med läkemedelskandidat AP1189 på idiopatisk membranös nefropatipatienter med nefrotiskt syndrom.

SynAct meddelar den 30 juni 2020 att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds 1 juli 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SynAct meddelar den 15 juli 2020 att bolaget gör framsteg i den andra och slutliga dosnivån (100 mg) i del 1 hos patienter med Reumatoid Artrit och hög sjukdomsaktivitet på kliniker i Danmark och Sverige.

SynAct meddelar den 27 juli 2020 att utfall i optionsinlösen resulterar i totalt 32,4 MSEK i tillförsel.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]                                                     E-post: tj@synactpharma.com