SynAct Pharma publishes Annual Results for 2019 (in Swedish)

SynAct Pharma AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och www.spotlightstockmarket.com). Se bifogad bokslutskommuniké i pressmeddelandet.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

2019-10-01 – 2019-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -10 131 (-7 517) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till – 0,62 (-0,42) SEK.
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 14 994 124 st.

2019-01-01 – 2019-12-31 (tolv månader)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -27 104 (-28 244) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,62 (-1,71) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 56,7% (73,5%).
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 14 755 562 st.

Väsentliga händelser under perioden

 • SynAct meddelar den 12 februari att bolagets positiva preliminära data i den avslutade fas I-studien identifierar de doser som ska användas i kliniska fas II-studier med läkemedelskandidaten AP1189.
 • SynAct meddelar den 13 februari förändringar i SynActs styrelse.
 • SynAct publicerar den 19 februari kallelse till extra bolagsstämma om val av nya styrelseledamöter.
 • SynAct meddelar den 25 februari att John Haurum och Terje Kalland föreslås som nya styrelseledamöter i SynAct Pharma AB.
 • SynAct meddelar den 29 mars att bolaget lämnat in ansökan om start av kliniska fas IIa-studie i patienter med aktiv artrit.
 • SynAct publicerar den 9 april kallelse till årsstämma.
 • SynAct meddelar den 2 maj att Bolaget har säkerställt brygglånefinansiering om cirka 10 MSEK från Formue Nord A/S och ytterligare två parter.
 • SynAct håller den 10 maj årsstämma i bolaget. Fullständig kommuniké från årsstämman med fattade beslut finns på Bolagets hemsida (http://www.synactpharma.com)
 • SynAct meddelar den 10 juni att den danska läkemedelsmyndigheten och den vetenskapliga etikkommittén har utfärdat tillstånd att genomföra den planenliga fas IIa-studien med läkemedelskandidaten AP1189.
 • SynAct meddelar den 30 augusti att rekrytering och dosering av patienter i bolagets kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i patienter med aktiv artrit har påbörjats.
 • SynAct meddelar den 21 oktober att bolaget planerar att genomföra en riktad emission och fullt garanterad företrädesemission i syfte att öka det kommersiella värdet för AP1189. I samband med detta skickar bolaget även ut en kallelse till extra bolagsstämma.
 • Den 18 oktober publiceras en aktieanalys gjord av Redeye. Analysen finns tillgänglig på SynActs hemsida.
 • Den 8 november genomförs extra bolagsstämma i SynAct. Stämman godkänner styrelsens beslut angående riktad samt företrädesemission. Kommunikén från den extra bolagsstämman finns i sin helhet på bolagets hemsida.
 • SynAct erhåller den 11 november godkännande från den svenska etiska kommittén för start av den kliniska fas IIa-studien med AP1189.
 • SynAct offentliggör den 15 november prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units.
 • Teckningstiden i SynActs företrädesemission av units inleds den 18 november 2019.
 • SynAct meddelar den 5 december att bolagets företrädesemission övertecknats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SynAct meddelar att 9 januari är sista dag for handel i BTU for SynAct .
 • SynAct meddelar den 7 februari att bolaget uppdaterar sina utvecklingsplaner.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]                                                     E-post: [email protected]

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.