Valberedningen föreslår Kerstin Hasselgren som ny styrelseledamot i SynAct Pharma AB

Valberedningen i SynAct Pharma AB (”SynAct”) har informerat bolaget om att valberedningen föreslår att Kerstin Hasselgren väljs som ny ordinarie styrelseledamot i SynAct för tiden intill slutet av nästa årsstämma jämte de styrelseledamöter som valdes på årsstämman den 21 maj 2021.

Kerstin Hasselgren (född 1961), är för närvarande CFO för Xspray Pharma AB noterat på Nasdaq Stockholm. Kerstin Hasselgren har bred erfarenhet från arbete i stora publika internationella företag som VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca och VP Finance Global R&D på AstraZeneca. Kerstin Hasselgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Förslaget att välja Kerstin Hasselgren till ny styrelseledamot kommer att behandlas på en extra bolagsstämma den 28 mars 2022.

Under förutsättning att Kerstin Hasselgren väljs till ny styrelseledamot avser styrelsen att utse Kerstin Hasselgren till ordförande i revisionsutskottet.

”Med sin erfarenhet från läkemedelsbranschen och inte minst från att notera Xspray Pharma på Nasdaq Main Market blir Kerstin Hasselgren en oerhört viktig förstärkning till vår styrelse,” säger Torbjørn Bjerke, styrelseordförande för SynAct.

För mer information hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman som kommer att publiceras som ett separat pressmeddelande.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2022 kl. 07:55.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 

Jeppe Øvlesen                                    
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]       

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]