SynAct Pharma slutför rekrytering och dosering i del 2 av den kliniska fas 2-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att dosering i del 2 av den explorativa kliniska fas 2-studien med AP1189 på Covid-19-patienter som genomförts under RESOVIR-samarbetet har avslutats. Studien är en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie på 54 Covid-19-patienter vid kliniker vid Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien.

Målet med studien är att utvärdera säkerheten och effekten av en två veckors doseringsregim med AP 1189 jämfört med placebo som tilläggsbehandling hos patienter med Covid-19-inducerad lunginsufficiens, definierad som ett behov av kompletterande syre för att upprätthålla normal mättnad. 54 patienter har randomiserats i ett förhållande 2:1 och fått AP1189 100 mg eller placebo en gång dagligen, utöver standardbehandling. Det primära kliniska målet med studien är att visa minskning av tiden till andningsåterhämtning (d v s tid till normalisering av syremättnad i omgivande luft).

“Vi kommer nu att granska de blinda data och vi förväntar oss att presentera top line-resultat senare i juni”, säger Jeppe Øvlesen, VD, SynAct Pharma. “Vårt huvudmål är att bestämma säkerheten och effekten av AP1189 som en potentiell behandling för COVID-19. Det finns fortfarande ett enormt behov av behandlingsalternativ för denna förödande pandemi runt om i världen.”

RESOVIR-samarbetet är ett vetenskapligt och kliniskt samarbete mellan professor Mauro Teixeira, MD, PhD, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien, och professor Mauro Perretti, PhD, William Heavy Research Institute, Barts, London School of Medicine, Queen Mary University, London, Storbritannien och SynAct Pharma AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 Juni 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                           Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                              CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                            Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                E-post: tj@synactpharma.com