SynAct Pharma slutför förvärvet av TXP Pharma

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct" eller "Bolaget") har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i det schweiziska bioteknikbolaget TXP Pharma AG (”TXP”) som SynAct offentliggjorde den 12 december 2022.

Den 12 december 2022 offentliggjorde SynAct att Bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i TXP. Slutförandet av förvärvet var villkorat av att extra bolagsstämma i SynAct godkände förvärvet. Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 12 januari 2023 att godkänna förvärvet. SynAct har idag erlagt den initiala fasta köpeskillingen om 135 999 939,80 SEK genom utgivande av 2 172 523 nya aktier i Bolaget till säljarna och därigenom har förvärvet av TXP slutförts. I tillägg till den fasta köpeskillingen kan Bolaget också komma att utge en tilläggsköpeskilling i form av ett engångsbelopp om 55 000 000 SEK.

"Genom slutförandet av förvärvet av TXP Pharma har vi nu en pipeline i vår ägo som förutom vår mycket lovande ledande läkemedelskandidat, AP1189, består av ytterligare en klinisk kandidat, TXP-11, och flera prekliniska projekt som ökar vår attraktionskraft gentemot potentiella affärspartners”, säger Jeppe Øvlesen, SynActs VD.

"TXP-portföljen och först och främst TXP-11 som vi avser att förbereda för klinisk utveckling under 2023 ger oss en unik möjlighet att fortsätta utvecklingen av melanokortin-agonister för förebyggande av organsvikt inom intensivvårdssegmentet inklusive större operationer. Att främja upplösning av inflammation i detta patientsegment skulle vara en mycket attraktiv behandlingsmetod för att minska organdysfunktion, vilket är en stor klinisk utmaning”, kommenterade Bolagets CSO, Thomas Jonassen.

För mer information om förvärvet av TXP, vänligen se pressmeddelandet från den 12 december 2022 då förvärvet offentliggjordes.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2023 kl. 16:00 CET.