SynAct Pharma publicerar delårsrapport Q2 2022

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag delårsrapport för det andra kvartalet och de första sex månaderna 2022.

”Förstärkt av den framgångsrika företrädesemissionen som slutfördes under andra kvartalet, fortsatte SynAct att driva framsteg i sin kliniska utvecklingspipeline för AP1189 och leverera administrativa projekt enligt förväntan.”, Jeppe Øvlesen, VD.

April – juni 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK, vilket är i linje med förväntningarna givet den fas bolagets forskningsportfölj befinner sig i. Bolaget förväntas inte generera några intäkter förrän efter slutförandet av det kliniska fas 2-programmet för läkemedelskandidat AP1189 planerat till slutet av 2023.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 26 417 (15 603) TSEK, en ökning med 69%, drivet både av ökade investeringar i FoU och högre administrativa kostnader relaterade till ansökan om notering på Nasdaq Stockholm.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 24 754 (13 137) TSEK. Resultatet efter skatt förbättras av den effekt som uppstår som en följd av den danska skattekreditordingen vilken innebär en förtida skatteåterbäring relaterat till en del av nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader. Resultateffekten av denna skattelättnad var 2 871 (2 719) TSEK under kvartalet.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,91 (-0,51) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -36 922 (-16 114) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 125 158 (0) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 88 236 (-16 114) TSEK
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 96 466 (62 532) TSEK

Januari – juni 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 48 722 (29 661) TSEK, en ökning med 64%, drivet både av ökade investeringar i FoU och högre administrativa kostnader för ansökan om notering på Nasdaq Stockholm samt kostnader relaterade till företrädesemissionen som beslutades i det första kvartalet 2022.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 44 809 (24 872) TSEK. Resultatet efter skatt förbättras av den effekt som uppstår på grund av det danska skatteavdraget, vilket innebär en förtida skatteåterbäring relaterad till en del av nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader. Resultateffekten av denna skattelättnad var 5 133 (5 054) TSEK under första halvåret.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,68 SEK (-0,97).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -53 913 (-26 491) TSEK.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 124 916 (74 400) tkr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 71 003 (47 907) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • 1 april – SynAct Pharma publicerar prospektet till företrädesemissionen.
 • 25 april – SynAct Pharma publicerar utfallet av företrädesemissionen. Genom emissionen tillförs Bolaget 150 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 24 MSEK. Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 2 364 208 till 28 370 503 aktier och aktiekapitalet med 295 526 SEK till 3 546 313 SEK.
 • 4 maj – SynAct Pharma rapporterar om framgångsrikt slutförda farmakokinetiska tester med AP1189-tablett. Data bekräftar att den nya tablettformuleringen är överlägsen den hittills använda AP1189-suspensionen. Vidare utveckling av AP1189 kommer att genomföras med den nya tabletten.
 • 12 maj – Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) och antal nya aktier I SynAct Pharma rapporteras.
 • 21 juni – SynAct Pharma lämnar in en klinisk prövningsansökan (CTA) för fas 2b-studien, EXPAND, med AP1189 hos patienter med nydiagnostiserad reumatoid artrit (RA).
 • 28 juni – SynAct Pharma erhåller godkännande från Nasdaq Stockholms noteringskommitté för notering av Bolagets aktier på huvudmarknaden.
 • 29 juni – SynAct Pharma får svar från US Food and Drug Administration (FDA) på dess föreslagna utvecklingsplan och design av kliniska prövningar för AP1189 vid RA inom ramen för en så kallad pre-IND process.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 8 juli – SynAct Pharma publicerar prospektet för listbytet till Nasdaq.
 • 12 juli – Första dag för handel med SynAct Pharma-aktien på Nasdaq Stockholm.
 • 21 juli – SynAct tillkännager en ny design av den pågående kliniska fas 2a-studien på iMN-patienter. Ansökan om ändring av studiens protokoll har lämnats in till berörda myndigheter för godkännande.