SynAct Pharma publicerar delårsrapport Q1 2023

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag delårsrapport för det första kvartalet 2023.

”Det här är en spännande tid för SynAct, och teamet arbetar hårt för att positionera företaget för framgång. Vi har åstadkommit så mycket under det senaste decenniet. Jag har njutit av utmaningen och är övertygad om att företaget är på rätt väg och i goda händer. Jag vill tacka alla investerare och andra intressenter som har stöttat företaget under denna resa. Jag ser fram emot att fortsätta följa SynAct under de kommande åren.”, Jeppe Øvlesen, VD.

Januari – mars 2023

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK, vilket är i linje med förväntningarna givet den utvecklingsfas SynActs projekt befinner sig i. Bolaget förväntas inte generera några intäkter förrän efter slutförandet av det kliniska fas 2-programmet för läkemedelskandidat resomelagon (AP1189), tidigast 2024.
 • Rörelsens kostnader uppgick till 58 248 (22 304) TSEK, en ökning med 161%, drivet främst av de två kliniska studierna inom RA samt högre administrativa kostnader orsakade av förvärvet av TXP Pharma AG. TXP Pharma konsolideras i koncernens rapporter från och med detta första kvartal 2023.
 • Koncernens förlust efter skatt uppgick till 49 878 (20 055) TSEK.
 • Resultatet efter skatt förbättras av den effekt som uppstår som en följd av den danska skattekreditordingen vilken innebär en förtida skatteåterbäring relaterat till en del av nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader. Resultateffekten av denna skattelättnad var 8 268 (2 262) TSEK under kvartalet.
 • Koncernens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,59 (-0,77) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -30 472 (-16 991) TSEK.
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till -246 (-242) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -30 482 (-17 233) TSEK.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 78 214 (6 806) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • 12 januari – SynAct håller extra bolagsstämma på Medicon Village i Lund. Stämman röstar enhälligt för godkännande av styrelsens förslag till förvärv av TXP Pharma AG och en apportemission av ca 2.1 miljoner vederlagsaktier till säljarna av TXP Pharma. Aktieägarna godkänner även styrelsens förslag till personaloptionsprogram till två ledande befattningshavare och en övrig anställd.
 • 16 januari – TXP-transaktionen slutförs genom att SynAct erhåller 100% av aktierna i TXP Pharma AG i utbyte mot ca 2.1 miljoner nyemitterade vederlagsaktier.
 • 1 februari – SynAct meddelar att Patrik Renblad sagt upp sig och kommer att lämna Bolaget och att rekrytering av en ny CFO har inletts.
 • 23 mars – SynActs dotterbolag, TXP Pharma AG, beviljas patent i Kanada relaterat till ”Alfa- och gamma-MSH-analoger”. Dessutom inleds den nationella fasen i vikta regioner och länder för en annan patentfamilj avseende ”Exendin-4-analoger”.
 • 28 mars – SynAct bjuder in till kapitalmarknadsdag som skall hållas i Stockholm den 5 maj, 2023.
 • 30 mars – Resomelagon har inkluderats av WHO som det rekommenderade icke-proprietära generiska namnet (INN) för bolagets ledande läkemedelskandidat. SynAct kommer introducera det nya namnet resomelagon (AP1189) i sin kommunikation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 3 april – SynActs styrelse utser nuvarande styrelseordförande Torbjørn Bjerke till ny VD. Han efterträder Jeppe Øvlesen, som varit VD sedan 2015, i samband med bolagsstämman den 25 maj. Valberedningen föreslår att årsstämman väljer nuvarande styrelseledamoten Uli Hacksell till ny ordförande och att Thomas von Koch till ny styrelsemedlem.
 • 24 – april Rekryteringen till SynActs kliniska fas 2b-studie, EXPAND, med resomelagon (AP1189) i patienter med svår, nyligen diagnostiserad reumatoid artrit (RA) slutförs före utsatt tid. 127 patienter har randomiserats till studien. Bolaget räknar med att kunna rapportera nyckelresultat inom fem månader.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl. 07:00.