SynAct Pharma ingår samarbete med Örebro universitet för att studera hjärt-kärlsjukdomar

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att bolaget går in som partner i ett forskningsprojekt vid Örebro universitet för att studera reduktion av inflammation vid kärlsjukdom.

Studien, med titeln Targeting the melanocortin system as a new strategy to reduce inflammation during vaskular disease, kommer att ledas av universitetslektor Liza Ljungberg, Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Studien finansieras av ett forskningsbidrag på 4 miljoner kronor från The Knowledge Foundation, som finansierar forskning och kompetensutveckling vid svenska universitet. Studien är planerad att starta den 1 juli 2021. Redoxis i Lund är den tredje partnern i projektet.

“För SynAct Pharma är detta projekt viktigt eftersom det ger en möjlighet att se om företagets melanokortinreceptoragonister har potential att användas som behandling för hjärt-kärlsjukdom”, säger Thomas Jonassen, CSO, SynAct Pharma. “Sådana resultat kan leda till möjligheter att expandera till en ny marknad. Projektet kommer också att belysa vårt agonists verkningsmekanism och reda ut underliggande molekylära mekanismer som förklarar deras pro-upplösande egenskaper, vilket kommer att vara viktigt för utvecklingen av nya läkemedelskandidater.”

I projektet bidrar Synact Pharma med unika melanokortinreceptoragonister som kommer att testas för deras förmåga att minska inflammatoriska reaktioner i vaskulära celler och vävnader, samt i djurmodell för ateroskleros. Företaget kommer också att tillhandahålla expertis inom farmakologi såväl som melanokortinsystemets biologi, och kommer att bidra med vetenskaplig input om experimentell design, tolkning av resultat och skrivandet av vetenskapliga artiklar.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                           Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                              CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                            Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                E-post: tj@synactpharma.com