SynAct Pharma: Halvårsrapport January-June 2021 27 augusti, 2021 (Q2 2021 report included)

Positiva data för AP1189 i Covid-19 patienter bådar gott för framtiden. Det hårda arbetet från starten på året fortsatte in i andra kvartalet där SynAct Pharma gjorde ytterligare framsteg med sin projektportfölj. Covid-19-pandemin har definitivt adderat komplexitet, men vi har tydliga prioriteringar och vår attraktiva projektportfölj utvecklar sig väl. Vår framtid är ljus och vi ser fram mot ytterligare en period med hög aktivitet under det andra halvåret 2021

säger SynAct Pharmas CEO Jeppe Øvlesen.

Sammanfattning av halvårsrapport

Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -15 856 (-8 502) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,51 (-0,52) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 87% (22%).
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 26 006 295 st.

Första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -29 925 (-12 324) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,97 (-0,52) SEK.

Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058–4826. Med ”Bolaget” eller SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • 13 april meddelades att SynAct stärker IP-portföljen och får ”Intention to Grant” från Europas patentverk för ett centralt patent som täcker AP1189.
 • 19 april 2021 meddelades att Marina Bozilenko föreslås som ny styrelseledamot. Hon väljs senare på bolagsstämman.
 • Den 4 maj tillkännagavs att BEGIN-studien med AP1189 på patienter med reumatisk artrit (ledgångsreumatism) utökades med 15–20 försökspersoner med syfte att försöka uppnå statistisk signifikans i studien.
 • Den 4 maj meddelades att Bolagets styrelse och ledning har förlängt inlåsningsperioden för aktier i SynAct Pharma AB till och med den 31 december 2021.
 • 12 maj tillkännagav SynAct initiering av ett samarbete med universitetet i Örebro för att i ett forskningsprojekt testa företagets melanokortinreceptor-agonister i hjärt-kärlsjukdomar.
 • Den 14 maj informerade Bolaget om ett nytt samarbete med syfte att studera farmakogenetiska aspekter av AP1189 i reumatoid artrit tillsammans med William Harvey Research Institute, Barts and London School of Medicine, Queen Mary University i London.
 • På grund av rådande pandemi och med tillfälliga lagregler hölls årets bolagsstämma den 21 maj 2021 utan fysiskt närvarande aktieägare.
 • 23 juni meddelades att SynAct ansökt om patent för nya salt- och kristallformer relaterade till AP1189 och dess orala formulering.
 • Den 1 juni slutfördes rekrytering och dosering i fas 2-studien med AP1189 i Covid-19-infekterade patienter. Bolaget tillkännagav den 30 juni positiva nyckel-resultat från denna kliniska studie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SynAct höll den 7 juli en extrainsatt telefonkonferens och tillkännagav ytterligare data från den avslutade studien med AP1189 på COVID-19-infekterade patienter i Brasilien.
 • Anders Dyhr Toft, MD, PhD, utsågs den 7 juli till Chief Medical Officer med start från den 1 augusti.
 • Den 6 augusti meddelades att Bolaget förstärker organisationen och utsåg Patrik Renblad till Vice President Finance och Lise Agersted till Director of Operational R&D.
 • Den 20 augusti informerade SynAct att bolaget bjudits in till att presentera ett abstrakt med titeln ”AP1189: A Novel Oral Biased Melanocortin Agonist with Anti-inflammatory and Pro-resolving Effect for the Treatment of Rheumatoid Arthritis” vid konferensen ACR Convergence 2021 den 9 november.
 • Den 25 augusti tillkännagavs att bolagets patentportfölj stärkts ytterligare. Ett europeiskt patent för behandling av njursjukdomar har beviljats för SynAct Pharmas ledande läkemedelskandidat AP1189.
 • Den 27 augusti gav bolaget en statusuppdatering på rekryteringen till BEGIN studien. SynAct förväntar avsluta rekryteringen i mitten av september 2021 och rapportera studiedata så fort som resultaten sammanställts och validerats tidigt i det fjärde kvartalet 2021.

The information was submitted, through the agency of the contact person below, for publication on August 27, 2021

For further information about SynAct Pharma AB, please contact:

Jeppe Øvlesen                                                                         Thomas Jonassen
CEO, SynAct Pharma AB                                                      CSO, SynAct Pharma AB
Phone: +45 28 44 75 67                                                       Phone: +45 40 15 66 69
Mail: joo@synactpharma.com                                          Mail: tj@synactpharma.com