SynAct Pharma: Delårsrapport januari-mars 2021

”De första tre månaderna gav verkligen SynAct Pharma en stark och övertygande start på det nya året, när vi fortsatte att göra betydande framsteg i våra projekt och satte företaget i en unik position för att vara ledande inom resolutionsterapi, en ny metod för behandling av inflammation och autoimmuna sjukdomar”, Jeppe Øvlesen, VD SynAct Pharma.

Sammanfattning av delårsrapport

2021-01-01 – 2021-03-31 (första kvartalet)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -14 070 ( -3 822) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,14) SEK.
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 25 366 295 st.

Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058–4826. Med ”Bolaget” eller ”SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under Q1 2021

 • 11 januari genomförde styrelseledamot och CSO Thomas Jonassen och VD Jeppe Øvlesen en bolagsrättslig omstrukturering där respektive innehav av aktier i SynAct har övergått till det nybildade bolaget BioInvest ApS.
 • 26 januari utsågs SynAct Thomas Boesen till Chief Operating Officer
 • 4 februari meddelades att SynAct förbereder flytt till Nasdaq Stockholm
 • 5 februari meddelades att SynAct genomfört en riktad nyemission om 80 MSEK
 • 11 februari utsågs James Knight till Chief Business Officer
 • 18 mars meddelades att SynAct har inlett dosering i del 2 av den kliniska fas II-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 13 april meddelades att SynAct stärker IP-portföljen och får ”Intention to Grant” från Europas patentverk för ett centralt patent som täcker AP1189
 • 19 april meddelades att SynActs aktieägare föreslår Marina Bozilenko som ny styrelseledamot
 • 30 april meddelades att SynAct deltar vid Kempens virtuella Life Sciences-konferens
 • 4 maj meddelades att SynAct utökar BEGIN-studien med AP1189 på patienter med reumatoid artrit
 • 4 maj meddelades att SynActs styrelse och ledning förlänger sin lock up-period

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05 maj 2021.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                             Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                               CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                             Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                  E-post: tj@synactpharma.com