SynAct Pharma Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning av bokslutskommuniké.

2016-10-01 – 2016-12-31

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -9 336 TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,64 SEK.
 • Soliditeten uppgick till 88,7 %.

2016-04-12 – 2016-12-31

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -16 992 TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,46 SEK.

Det rörelsedrivande dotterbolaget SynAct Pharma ApS startade sin verksamhet 2012. SynAct Pharma AB bildades den 12 april 2016. Således uppstod koncernförhållande 2016-04-12. Med anledning därav kan inga jämförande perioder avseende koncernen och moderbolaget uppvisas. Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058-4826. Med ”Bolaget” eller SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det för det fjärde kvartalet: 12 260 021 aktier. Antal aktier per den 31 december 2016 uppgick till 12 260 021.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2016

Andra kvartalet

 • I maj/juni 2016 genomfördes en emission, vilken tecknades till 203 %. Genom emissionen tillfördes Bolaget cirka 32,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 30 maj 2016 hölls extra bolagsstämma i SynAct, på vilken Lars Adlersson valdes in som styrelseledamot.

Tredje kvartalet

 • SynAct aktier och teckningsoptioner noterades på AktieTorget den 11 juli 2016.

Fjärde kvartalet

 • SynAct slutreglerade åtaganden mot finansiären Seed Fund CapNova genom en engångs-betalning om 3,3 MDKK.
 • Dr. Thierry Duvauchelle, MD, rekryterades som Chief Medical Officer (CMO) med ansvar för den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten AP1189.
 • SynAct lämnade in en ansökan till den franska läkemedelsmyndigheten, ANSM, och den lokala etiska kommittén om att få starta en klinisk fas I-studie med AP1189.

VD Jeppe Øvlesen har ordet

2016 har varit ett viktigt år för SynAct, dels med en nyemission och notering på AktieTorget, dels med viktiga förberedelser inför den kliniska fas I-studien. Förberedelserna har till största del bestått av formuleringsarbete och produktion av AP1189 för användning i fas I-studien. Därefter följde färdigställandet av den dokumentation som krävs för att kunna starta den kliniska studien. Etisk och regulatorisk ansökan lämnades in till de franska myndigheterna i december 2016. Design för fas I-studien är klar och så snart vi erhållit godkännande från myndigheterna är studien planerad att inledas. Studien kommer att genomföras i Frankrike mot bakgrund av att vi arbetat med de franska myndigheterna tidigare och har goda kontakter. Resultatet från studien är beräknat att presenteras i slutat av 2017.

I slutet av november kunde vi meddela att vi rekryterat Dr. Thierry Duvauchelle som Chief Medical Officer i syfte att stärka kompetensen i bolaget inför den kliniska studien. Dr. Duvauchelle ansvarar för den kliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat. Dr. Duvauchelle har under många år varit chef för Paris största fas 1-klinik, Aster-Cephac, samt innehaft en position som Corporate VP i SGS, med ansvar för deras kliniska fas I-kliniker i Frankrike och Belgien. Avtalet med Dr. Duvauchelle är därför mycket glädjande och hans mer än 25 års erfarenhet av tidig klinisk utveckling tillför SynAct värdefull kompetens för att vi med största möjliga säkerhet och till högsta standard kan genomföra vårt fas I-program.

Jeppe Øvlesen

VD – SynAct Pharma AB

Synact Pharma AB

Medicon Village

Scheelevägen 2

223 81 Lund

Sweden

Telefon +45 28 44 75 67

www.synactpharma.com

joo@synactpharma.com