SynAct Pharma AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag meddelat att de bedömer att SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) uppfyller gällande noteringskrav, och kommer att godkänna ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen och att spridningskravet avseende aktierna uppfylls. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till tisdagen den 12 juli 2022 och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är beräknad till måndagen den 11 juli 2022.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 12 juli 2022. På grund av noteringen kommer SynAct att avnoteras från Spotlight Stock Market och sista dagen för handel på Spotlight Stock Market är den 11 juli 2022. Aktieägare i SynAct behöver inte vidta några åtgärder i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm.

En notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i SynActs fortsatta utveckling och ger Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. SynAct har varit listade på Spotlight Stock Market sedan 2016, men styrelsen anser att noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att öka förutsättningarna för att bredda SynActs aktieägarbas och ge Bolaget tillgång till fler internationella och institutionella investerare, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta utveckling. Därtill medför även noteringen en kvalitetsstämpel för SynAct och dess verksamhet.

”Att vi nu godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista innebär en viktig milstolpe för SynAct och våra befintliga och nya aktieägare,” säger Jeppe Øvlesen, CEO.

Om listbytet

SynActs aktie kommer att handlas i Small Cap-segmentet och kommer att behålla såväl kortnamn (SYNACT) som ISIN-kod (SE0008241491). I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier.

Prospekt

SynAct upprättar ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av aktierna på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på SynActs hemsida, www.synactpharma.com, omkring den 8 juli 2022.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till SynAct i samband med noteringen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:30 den 28 juni 2022.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen 
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Patrik Renblad
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 707 47 97 68
E-post: [email protected]