Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB

Idag, den 12 januari 2023, hölls en extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om (A) godkännande av förvärv av TXP Pharma AG (närståendetransaktion); och (B) apportemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärvet av samtliga aktier i det schweiziska bioteknikbolaget TXP Pharma AG (”TXP”) från ett antal säljare, däribland GoodWind Holding GmbH som indirekt ägs av bland annat Torbjørn Bjerke (styrelseordförande), Thomas Jonassen (styrelseledamot och CSO), Jeppe Øvlesen (VD) och Thomas Boesen (COO). TXP forskar kring och utvecklar läkemedel som genom stimulering (agonist) av melanocortinreceptorer är tänkta att användas för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Tillträde beräknas genomföras i snar anslutning till stämman.

Köpeskillingen för TXP uppgår till 135 999 939,80 kronor i fast köpeskilling som ska erläggas genom utgivande av 2 172 523 aktier i bolaget till säljarna. Därtill kan bolaget komma att utge en tilläggsköpeskilling i form av ett engångsbelopp om 55 000 000 kronor.

Stämman beslutade därtill i enlighet med styrelsens förslag om en apportemission av högst 2 172 523 aktier, varvid de nya aktierna endast ska kunna tecknas av aktieägarna i TXP. Betalning för tecknade aktier ska ske genom tillskott av samtliga aktier i TXP (apportegendomen).

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram för två ledande befattningshavare och en övrig anställd i bolaget. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för anställda i bolaget genom ett ersättningssystem som är kopplat till bolagets framtida värdetillväxt.

Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 195 000 personaloptioner. Tilldelade personaloptioner tjänas in med 1/3 per det datum som infaller 12, 24 respektive 36 månader efter dagen för tilldelning. Tilldelade och intjänade personaloptioner kan utnyttjas under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, den första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2025 och den sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2026. Varje personaloption berättigar innehavarna att förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris uppgående till 175 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 30 handelsdagar omedelbart före den extra bolagsstämman den 12 januari 2023. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper, de ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman vidare om riktad emission av högst 195 000 teckningsoptioner till bolaget eller ett dotterbolag i koncernen. Därtill beslutade stämman att godkänna att bolaget eller ett annat dotterbolag i koncernen får överlåta teckningsoptioner till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 195 000 nya aktier att utges.

Lund den 12 januari 2023
SynAct Pharma AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 januari 2023 kl. 16:00 CET.