Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB den 21 maj 2021

Idag, den 21 maj 2021, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas, samt att tillgängliga medel om 23 920 007 kronor överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att omvälja Torbjørn Bjerke, John Haurum, Thomas Jonassen, Terje Kalland och Uli Hacksell som styrelseledamöter samt att välja Marina Bozilenko som ny styrelseledamot. Torbjørn Bjerke omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja revisionsbolaget Mazars AB som revisor samt att arvode åt revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissionerÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får uppgå till högst 6 501 574 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 12:00 CEST.

Lund den 21 maj 2021

SynAct Pharma AB (publ)

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                  CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post:
joo@synactpharma.com
                    E-post: tj@synactpharma.com